Осигуряване на обществен достъп от 31.10.2018 г. до 06.11.2018г. включително, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от общствено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието на околната среда и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив”, в изпълнение на чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.