Проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв. 7, Старинна градска част, приет с протокол 39 от 09.12.2020 на есут при Община Пловдив