ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 1Б -НОВ ПО ПЛАНА НА ЖК ТРАКИЯ – II ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ, РАЗГЛЕДАН И ДОПУСНАТ С РЕШЕНИЕ ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 5, Т. 20 ОТ 23.02.2024 НА ЕСУТ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ