Протокол от заседание на Комисия, назначена със Заповед No.РДД-23-1130/17.11.2023 г. на Кмета на Район „Централен“ – Община Пловдив, за провеждане на процедура за определяне на ползватели по обявените на 25.04.2023 г. свободни позиции за ползване на място-общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект