Процедура по избор на ползватели на 68 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №68, по Схема за маркиране на паркоместа в УПИ I – комплексно жилищно застрояване, кв. 344, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 46-48 и ул. „Петко Д. Петков“ № 32-40, проектирана служебно Район „Централен“ АГ и СБ