РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН – 2019г.

ГОД.РС №ДАТАИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯКВ.ПИ/УПИАДРЕС
УЛИЦА /БУЛ. №
ВИД СТРОЕЖРЗП
1201901
РЕСУТ
08.01.Калина Димитрова Димитрова56-новУПИ „Хълм Васил Коларов“„Божидар Здравков“ № 12Преустройство на жилище – СО с ИД 56784.521.493.1.3 за изграждане на баня и тоалетна 
2201902
РЕСУТ
08.01.Огнян Георгиев Георгиев32IV-347, 348, 349, 350, 351, 352 и 346, общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“
№ 20
Преустройство-промяна предназначението на магазин на два етажа в съществуваща сграда с ИД 56784.519..166.1 в „Кафе-сладкарница“ 
3201903
РЕСУТ
08.01.Златка Димитрова Мирчева
Тодор Велков Мирчев
38VII-250„Георги Бенковски“
№ 16
Преустройство-промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в „Заведение за обществено хранене“ 
4201904
Доклад
09.01.Виджан Асанова Велиева390аIX-520.1126„Ген. Скобелев“
№ 29
Ново нискоетажно застрояване с
Нк = 10.00 м
770.70
кв. м
5201905
Доклад
09.01.Габрис Рупен Топчиян
Иван Николов Бакърджиев
Анна Николова Бакърджиева
437XVII-846„Драгоя Божилов“ № 5Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи с едно, три, четири и пететажно застрояване с Нк= 10.00м, 13.00м и 15.00м1188.27
кв. м
6201906
РЕСУТ
15.01.Петър Стоянов Палазов
Мария Илиева Палазова
148-нов/303-старIII-655„Авксентий Велешки“ № 34Допълващо застрояване с височини Н= 2.20м и 3.60м – за обменно бюро и кафе-аперитив, с приобщаване на съществуващ гараж 
7201907
Доклад
15.01.„ИНТЕРКОЛЕЖ-С“ ЕООД335XIV-520.30,
523.1558 
„Леонардо Да Винчи“ № 84Преустройство на тавански етаж в „Жилище“ с надзид до 1.50м, с Н= 5.30м на съществуваща жилищна сграда и преустройство с промяна предназначението при условията на чл. 53 от ЗУТ на стопанска сграда, сграда за търговия и част от приземния етаж на жилищна сграда в „Кафе-аперитив“ 
8201908
Доклад
16.01.Христо Вълчев Петков488II-1227„Антон Тайнер“ № 58аПреустройство на обединен „Апартамент 5 и 6“ в Апартамент 5 и Апартамент 6 
9201909
Доклад
22.01.„МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ“ ЕООД
„А1 България“ ЕАД
„Теленор Булгария“ ЕАД
„БТК“ ЕАД
215аVIII-общ. стр.„Руски“ № 54Базова станция PDV0664.A000 „Markovo Tepe“ на „А1 България“ ЕАД, Базова станция 3474 на „Теленор България“ ЕАД и Базова станция SP 2268 „Markovo Tepe Mall Das“ на БТК ЕАД на сграда с ИД 56784.521.1651.1 по КК на гр. Пловдив 
10201910
Доклад
23.01.Илия Чилов Базлянков
Чило Николаерв Базлянков
Николай Илиев Базлянков
Христина Маринова Кирчева
368I-Хълм на младежта„Ихтимански проход“ № 7Нови едноетажни пристройки с височини Н=2.95м и Н=3.50м по чл. 50, буква „а“ от ЗУТ към съществуващи едноетажни сгради и полуподземен гараж в ПИ с ИД 56784.522.3606 
11201911
Доклад
04.02.Ирина Пенчева(Йончева)Димова
Румяна Христова Николова
Стефан Христов Разпопов
34XI-521.934„Яне Сандански“ № 2Жилищна сграда с гаражи (запазване на съществуващата сграда, надстрояване и пристрояване) и вътрешно преустройство по чл. 53 от ЗУТ, с промяна предназначението и ремонт на едноетажна масивна сграда с подземно застрояване-гараж и приобщаването и към основното застрояване, с абсолютни коти на корниза 174.12 178.17824.00м2
12201912
Доклад
04.02.Калин Ганев Ганев22IX-1322„Захари Стоянов“ № 39иПреустройство на апартамент № 3 (СО с идентификатор 56784.521.1606.1.7) на коти +6.20м и 8.76м в два нови апартамента – ап. № 3 на кота +6.20м и ап. № 3а на кота +8.76м в съществуваща жилищна сграда  
13201913
Доклад
04.02.„РЕЙТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД28XIII-958„Захари Стоянов“ № 51Нова жилищна сграда Нк=177.29 и 177.90 и Нб=181.79 и 182.40 с 5 бр. гаражи и помещение за портиер в партера и плътна ограда с височина Н=2.20м881.80м2
14201914
Доклад
05.02.„МАРКОВО ТЕПЕ МОЛ“ ЕООД
„А1 България“ ЕАД
„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД
215аVIII-общ. стр.„Руски“ № 54Базова станция PDV0664.A000 „Markovo Tepe“ на „А1 България“ ЕАД и  Базова станция за глас и/или данни PD2092 на БТК ЕАД сграда с идентификатор 56784.521.1651.1 по КК на гр. Пловдив 
15201915
Доклад
06.02.„АКРАБОВ“ ООД433VII-520.243„Страхил“ № 1Жилищна сграда с надземни гаражи с Нк=9.50м, 12.00м и 15.00м816.00м2
16201916
Доклад
07.02.Всички собственици в етажна собственост с Управител на ЕС Сийка Георгиева Георгиева и Мариана Димитрова Плачкова
„Българска телекомукационна компания“ ЕАД представлявано от Атанас Илиев Добрев
„Теленор България“ ЕАД, представлявано от Джейсън Кристос Кинг и Марек Слачик
28-нов/249-старI-жил. строителство„Васил Априлов“ № 96, бл. 53Преустройство на приемно-предавателна станция PD 2005 на БТК ЕАД и приемно-предавателна станция № 3226 на „Теленор България“ ЕАД върху сграда с ИД 56784.518.1482.4 по КК на гр. Пловдив 
17201917
Доклад
12.02.Владислав Володиев Димчев
Ваня Володиева Димчева
78VII-1380„Найден Геров“ № 17Преустройство и промяна предназначение на СО за търговска дейност с ИД 56784.521.1228.1.19 в кафе-сладкарница с производство и реализация на място 
18201918
РЕСУТ
12.02.Айнур Нихат Османов455вIX-1451, 1452„Цар Иван Срацимир“ № 7Двуетажна жилищна сграда с Нк=7.50м292.10м2
19201919
Доклад
13.02.Ралица Димитрова Ганчева
Цонка Динкова Порязова
Лилия Тодорова Порязова
Динко Атанасов Порязов
Тодор Атанасов Порязов
18IX-14„Захари Стоянов“ № 34Нова жилищна сграда с височина Нк=11.50м, с два гаража за три броя автомобили и апартамент в партера991.22м2
20201920
РЕСУТ
14.02.ЕТ „Стефан Казаков-90 Катя Казакова“37-нов/11-старIV-119„Васил Априлов“ № 23Промяна предназначението на офиси: офиси-СО 56784.522.119.1.3 и 56784.522.119.1.4 на втори етаж, ателиета за творческа дейност-СО 56784.522.119.1.5 и 56784.522.119.1.6 на трети етаж и ателиета за творческа дейност-СО 56784.522.119.1.7 и 56784.522.119.1.8 на четвърти етаж в стаи за гости в съществуваща сграда 
21201921
Доклад
15.02.„ДИГ ИНВЕСТ“ ЕООД123VI802, зона „А“„Тодор Самодумов“
 № 3
Основен ремонт, преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.519.679.1 
22201922
РЕСУТ
15.02.Любомир Николов Гочев176III-510„Димитър Цончев“ № 7Преустройство с промяна предназначението на кафе-аперитив СО с ИД 56784.518.455.1.4, разположен на приземния етаж на триетажна жилищна сграда в „Агроаптека“ 
23201923
Доклад
15.02.Ганка Стоянова Харутюнян16-нов/18а-старIII-299„Свила“ № 4Вътрешно преустройство и преустройство на таванско помещение и надстрояване с надзид до 1.50м в съществуваща сграда с ИД 56784.524.299.1 
24201924
РЕСУТ
19.02.Ивелина Аделинова Младенова44III-1245„Захари Стоянов“ № 100Преустройство с промяна предназначението на СО за търговска дейност с идентификатор 56784.521.1118.1.6 в жилище 
25201925
Доклад
19.02.„ЗОРА ИНВЕСТ“ ЕООД3XI-517.471, жил. общ. застрояване„Шести септември“
№ 104
Преустройство с промяна прредназначението на част от офис № 3 на кота ±0.00 (СО с ИД 56784.517.471.3.84) в „Аптека“ 
26201926
РЕСУТ
19.02.Нели Петрова Братанова
Пенчо Димитров Братанов
Петър Димитров Братанов
124-нов/77-старVII-739„Гладстон“ № 4Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СО с ИД 56784.521.684.1.5/стар 56784.521.684.1.4/ за търговска дейност в кафе-сладкарница 
27201927
Доклад
20.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
241V-178„Бунтовнишка“ № 19Външно кабелно ел. захранване 1kV на „Жилищна сграда с един гараж в партера, девет броя паркоместа в подземно ниво и в двора и три броя офиси“ 
28201928
Доклад
20.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
242XIX-175„Бунтовнишка“ № 21Външно кабелно ел. захранване 1kV на „Нова жилищна сграда „, ПИ с ИД 56784.518.174 
29201929
Доклад
20.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
222а „Митрополит Натанаил“ № 8Външно кабелно ел. захранване 1kV на „Нова ниска и средно етажна жилищна сграда „, ПИ с ИД 56784.518.1800 
30201930
Доклад
21.02.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
  „Лозенград“
 № 11
Външно електрозахранване ниско напрежение на „Жилищна сграда с гаражи и магазини „, ПИ с ИД 56784.523.1718 
31201931
РЕСУТ
25.02.Община Пловдив37II-жил. стр.„Стадион“ № 6 до № 26Временно благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
32201932
Доклад
28.02.Димитър Николов Попов333VI-компл. застрояване„Богомил“ № 3АПреустройство с промяна предназначението на СО в сграда с ИД 56784.523.1576.1.28 в Магазим за козметика и козметичен салон 
33201933
РЕСУТ
28.02.Запрян Стоянов Манчев204XIII-629„Братя Миладинови“
№ 3
Ажурна ограда с височина Н до 2.00м към улицата и масивна ограда с височина Н до 2.20м по границите УПИ XIV-628 и УПИ XXVI-638, разположена изцяло в XIII-629, ПИ с ИД 56784.518.521 по КК на гр. Пловдив 
34201934
Доклад
12.03.Радослав Симеонов Паскалев24II„Никола Обретенов“
№ 3
Преустройство и ремонт на таванско помещение с надзид до 1.50м на съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.853.1 по реда на чл. 50, т. 1, буква „б“ от ЗУТ 
35201935
РЕСУТ
12.03.Община Пловдив20УПИ I-компл. застр. и зеленина и УПИ II-търговияул. „Леденика“ Частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
36201936
РЕСУТ
12.03.Община Пловдив344I-компл. застрояване„Капитан Райчо“ № 38-40, 42-44Временно благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
37201937
Доклад
13.03.„ЛАТКА“ ООД347V-1439„Крали Марко“ № 37Жилищна сграда с гаражи и Нк=10.00м и 12.00м1183.10м2
38201938
РЕСУТ
13.03.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА-Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив188аIV-училище„Янко Сакъзов“ № 2аНово двуетажно пристрояване с Нк=8.00м за художественини ателиета към съществуващи сгради с ИД 56784.518.368.2 и 56784.518.368.3 на НХГ „Цанко Лавренов“252.98м2
39201939
РЕСУТ
18.03.Иван Александров Георгиев30-нов/29-старIII-485„Персенк“ № 20Вътрешно преустройство на апартамент „А4“, СО с ИД 56784.524.485.1.4 
40201940
РЕСУТ
18.03.Григорий Александров Георгиев30-нов/29-старIII-485„Персенк“ № 20Вътрешно преустройство на апартамент „А2“, СО с ИД 56784.524.485.1.2 
41201941
РЕСУТ
18.03.Ралица Любомирова Кънчева374-новII-2031„Беласица“
№ 72
Преустройство на Ателие № 14, СО с ИД 56784.523.2031.2.14 в „Жилище“ 
42201942
РЕСУТ
19.03.Светлана Трифонова Цветкова4-нов/6-старVIII-173„Константин Величков“ № 21Вътрешно преустройство и смяна предназначението на магазин, сграда с ИД 56784.524.173.2 в „Кафене“ 
43201943
Доклад
19.03.Елена Маринова Карпатова
Дони Маринова Жечева
Боряна Василева Каишева
Никола Атанасов Каишев
Александър Атанасов Каипев
ЕТ „Гьока Х-Петров“-Гьока Богданов Х. Петров
Димитър Богданов Хаджипетров
„Намичева“ ЕООД
Камен Георгиев Хаджипетров
Донка Илиева Хаджипетрова
Мария Георгиева Хаджипетрова
Георги Христев Бакърджиев
53-нов/19-старI-445„Антим I“ № 7Преустройство на банков офис-СО с ИД 56784.521.426.1.1 в кафе-сладкарница с работилница за производство на място на сладкарски и тестени изделия за нуждите и 
44201944
Доклад
19.03.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
  „Сан Стефано“ № 50Външно електрозахранване ниско напрежение на „Жилищна сграда с гаражи“, имот с ИД 56784.523.1398 
45201945
Доклад
19.03.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
437-новX-520, жил. строителство„Драгоя Божилов“ № 9Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“ 
46201946
РЕСУТ
20.03.Иво Тодоров Димитров
Мария Кунчева Димитрова
51-нов/3-старVI-468„Ангел Букурещлиев“ № 13Реконструкция на жилищна сграда с ИД 56784.521.447.1 със запазване на западна и източна фасади и нова северна и южна фасади, без пристрояване и надстрояване270м2
47201947
Доклад
20.03.Диана Миткова Мазнекова32-нов/31-старX-506„Персенк“ № 6Ново три, четири и пететажно застрояване с Нк=9.00м, 12.00м, 15.00м и гаражи1365.32м2
48201948
Доклад
22.03.Иванка Ангелова Събева
Петър Василев Събев
162-нов/306-старII-за общ. и жил. строителство„Авксентий Велешки“ № 38Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от ресторант за бързо хранене (СО с ИД 56784.522.714.1.4) в жилище в съществуваща сграда 
49201949
РЕСУТ
22.03.Сейфедин Ремзиев Камзумалов
Себахамин Ремзиев Камзумалов
455вIX-1451, 1452„Цар Иван Срацимир“ № 5Изграждане на две двуетажни пристройки с обща ЗП=60.00м2 по чл. 50 от ЗУТ и ремонт на съществуваща пристройка с ИД 56784.520.741.160.00м2
50201950
РЕСУТ
26.03.„НЕОКОР БИЛДИНГ“ ЕООД78-нов/78-старX-724„Гладстон“
№ 12
Ремонт, реконструкция и възстановяване на съществуваща сграда 
51201951
РЕСУТ
28.03.Община Пловдив23II-озеленяване„Захари Стоянов“ Частично благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
52201952
Доклад
28.03.Теменужка Борисова Кичукова
Румяна Павлова Василева
Васил Благоев Василев
3II-47, жил. стр. и общ. обсл. дейности„Христо Ботев“ № 112Преустройство с промяна предназначението на ЗОХ-Закусвалня 2А с ИД 56784.524.47.1.20 и 56784.524.47.1.21 в Закусвалня 2Б и Магазин за хранителни стоки 2В 
53201953
Доклад
01.04.Евгения Маркова Джингарова392аXVIII-713„Митрополит Панарет“ № 39аРеконструкция и преустройство на съществуваща жилищна сграда с ИД  56784.519.593.1 без промяна на кота корниз и кота било 
54201954
Доклад
05.04.Лиляна Христосова Тинкова140XII-576, 577„Леонардо Да Винчи“ № 21Вътрешно преустройство и промяна предназначението на СО в партера на сграда – магазин № 5 с ИД 56784.523.37.1.48 във «Фризьорски салон» 
55201955
РЕСУТ
09.04.Любомир Димитров Любенов1-нов/330а-старV-18„Шаркьой“ № 2Преустройство с промяна предназначението на офис – СО с ИД 56784.524.18.1.14 във „Фризьорски салон“ 
56201956
Доклад    
09.04.Иван Борисов Протогеров
Бистра Борисова Коцалова
Росица Димитрова Протогерова
Кети Димитрова Иванова
707II-960„Йордан Йовков“ № 13Нова жилищна сграда на един, четири и пет етажа с височини, съответно Нк=3.60м/163.80/, 12.00м/172.20/ и 15.00м/175.20/, и Нб=16.50м/176.80/, и 19.50м/179.70/, с три броя гаражи за пет броя МПС, четири броя изби и техническо помещение в партера1135.00м2
57201957
Доклад
10.04.Силвия Василева Петрова37I-268, 269, 270, 271, 272, 273, 958, 994„Георги Бенковски“
№ 24
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на сграда с ИД 56784.519.823 
58201958
Доклад
10.04.Бонка Аврамова Хорхе Каранца166-нов/282а-старI-522.689, 522.690 жил. строителство„Одрин“ № 7Вътрешно преустройство на съществуваща жилищна сграда в стаи за гости в ПИ с ИД 56784.522.3638 
59201959
Доклад
10.04.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
204XXV-635„Алеко Константинов“
№ 14
Външно кабелно ел. захранване 1kV на „Нова жилищна сграда средноетажно застрояване и ново подземно застрояване“, ПИ с ИД 56784.518.527  
60201960
Доклад
10.04.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
  „Арда“ № 10Външно електрозахранване ниско напрежение на „Жилищна сграда с гаражи“, имот с ИД 56784.523.62 
61201961
РЕСУТ
15.04.Петър Николаев Бечев26-нов/28-старIX-434„Персенк“ № 5Реконструкция на покрив и преустройство на тавански етаж в съществуваща сграда 
62201962
РЕСУТ
22.04.Георги Руменов Чакъров44VII-215„Йоаким Груев“ № 26Пеустройство с промяна предназначението на офис 2 – СО с ИД 56784.519.132.1.8 в „Жилище“ 
63201963
РЕСУТ
22.04.Община Пловдив
Тодор Атанасов Даракчиев
41-старXII-1447, 1448„Петко Каравелов“ № 4-4аПодмяна на сградно водопроводно отклонение – PE-HD Ø 32 с дължина 7.00м за ПИ с ИД 56784.518.1124 
64201964
Доклад
23.04.Дафинка Александрова Кузева
Стефка Енчева Ковачева
343III-1061„Борислав“ № 7Преустройство на санитарен офис, част от магазин за пакетирани хранителни стоки, СО с ИД 56784.523.1061.1.8 в тоалетна 
65201965
Доклад
25.04.Георги Василев Стаменов16VII-27„Захари Стоянов“ № 37Ремонт и обединяване на ап. 3, СО в сграда с ИД 56784.521.1669.3 и ап. 4, СО с ИД 56784.521.1669.3.4 в нов апартамент 
66201966
РЕСУТ
07.05.Цветан Петров Пулев119-нов/88-старII-562„Тодор Каблешков“
№ 12
Вътрешен ремонт и преустройство без конструктивна намеса и пристройка за асансьор към съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.538.1533.00м2
67201967
РЕСУТ
07.05.Община Пловдив363-нов/259-старI-компл. застрояване„Тракия“ № 59Частично благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране 
68201968
РЕСУТ
10.05.Нели Симеонова Пеева
Слави Симеонов Пеев
464I-523.216„Еню Марков“ № 9Многофамилна жилищна сграда с Нк=10.00м, гаражи и магазин за промишлени стоки474.00м2
69201969
Доклад
10.05.„М ХОУМС“ ЕООД
Ангел Георгиев Семерджиев
28XII-959„Захари Стоянов“ № 53Строителство до кота ±0.00 на многофамилна жилищна сграда с гаражи и магазин в партера, с височина Нк= 10.00м/ абс. к. 176.32,176.85/ и Нб= 14.50м /абс. к. 180.82/1353.92м2
70201970
Доклад
10.05.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
28II-518„Данаил Юруков“ № 2Външно кабелно ел. захранване 1kV на „Многофункционална жилищна сграда“, ПИ с ИД 56784.517.488  
71201971
Доклад
14.05.„БИЛДИНГ КОРЕКТ 1“ ЕООД382XII-жил. и общ. застрояване„Кричим“ № 4Промяна предназначението на офис 1, СО в сграда с ИД 56784.523.4011.1.22 в Магазин за промишлени стоки 
72201972
РЕСУТ
20.05.„ЗОРА 2005“ ООД
Диана Николова Уолдок
Диана Живкова Терзиева
392XX-715, XXII-716, XIII-717„Митрополит Панарет“ № 33, 35, 37Временен открит паркинг по чл. 55 от ЗУТ с ВПС, плътна и ажурна ограда в ПИ с ИД 56784.519.595, ПИ с ИД 56784.519.596 и ПИ с ИД 56784.519.597 
73201973
РЕСУТ
22.05.Райчо Георгиев Филев
Иван Запрянов Кръстев
485XV-1270„Иларион Макариополски“
№ 31А
Промяна предназначението на СО-апартамент с ИД 56784.523.1270.1.1 в „Салон за красота“ 
74201974
Доклад
23.05.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
18-нов/21-старII-329„Антон Папазов“
№ 2
Външно електрозахранване на: Нова жилищна сграда на два и три етажа с гаражи в ПИ с ИД 56784.524.329 
75201975
РЕСУТ
30.05.Златка Александрова Томева77-нов/160-старIV-351„П. Ю. Тодоров“ № 7Вътрешно преустройство с промяна предназначението на заведение за обществено хранене (СО с ИД 56784.521.335.1.1), находящо се на първи етаж (на кота ±0.00м) от жилищна сграда в «Учебни кабинети и студио» 
76201976
РЕСУТ
03.06.Лора Веселинова Делева-Чолакова176IV-509„Ангел Кънчев“
№ 2а
Преустройство и смяна предназначението на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.518.454.1.5), находящ се в приземния етаж на триетажна жилищна сграда в «Агроаптека» 
77201977
Доклад
05.06.Пламен Димитров Лупов
Димитър Димитров Лупов
Елисавета Димитрова Даева
Маргарита Пандова Лупова
397I-666„П. Р. Славейков“
№ 25, ет. 1 
Преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки (СО в сграда с ИД 56784.519.546.3.8) в „Кафе“ 
78201978
Доклад
07.06.„ДОША 2018“ ЕООД146-нов/286-старII-522.475, 522.979, общ. обсл. дейности, хотел, ТП, жил. застр. и подземен гараж„Велико Търново“ № 24Реконструкция, преустройство и смяна предназначението на административна сграда в многофамилна жилищна сграда с жилища, ателиета, складове, ново подземно застрояване – гаражи и паркоместа 
79201979
Доклад
13.06.„ПАРК СИТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД707-нов/707-старXV-521.1518„Йордан Йовков“ № 15Жилищна сграда с височина Нк=3.60, 10.00 и 15.00м с ателие и гаражи в приземния етаж, ПИ с ИД 56784.521.1518 
80201980
Доклад
17.06.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
II-151„Михаил Такев“
№ 10
Външно ел. захранване 1kV на нова жилищна сграда с пететажно застрояване с гаражи с Нк=14.50м и 15.00м, ПИ с ИД 56784.524.151 
81201981
Доклад
17.06.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
420II-222„Свищов“ №2Външно ел захранване на две жилищини сгради: 1. Жилищна сграда „А“ с височина Нк=9.00м, 12.00м и 13.30м, офис и ателие за ИТД; 2. Жилищна сграда „Б“ с височина Нк=10.00м, 12.00м и 15.00м, с пет гаража, офис и ателие за ИТД 
82201982
Доклад
17.06.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
28XIII-958„Захари Стоянов“
№ 51
Външно кабелно ел. захранване на нова жилищна сграда с пет броя гаражи и помещение за портиер в партера 
83201983
Доклад
21.06.„БАРС“ ЕООД707-нов/707-старVII-521.1294, жил. и общ. обсл.„Драган Цанков“
№ 45
Нова жилищна сграда с височини Нк=3.60м и 14.50м, ПИ с ИД 56784.521.1294 
84201984
РЕСУТ
26.06.Момчил Георгиев Кабаджов330IX-за магазини, офиси и жил строителство„Богомил“ № 4Остъкляване и приобщаване на част от тераса и вътрешно преустройство на жилище, СО с ИД 56784.523.1586.1.14 на кота +14.80м от пететажна жилищна сграда 
85201985
Доклад
02.07.Дора Рангелова Балджийска
Гео Стефанов Дундаров
8III-81„Волга“ № 33жДопълващо застрояване – стопанска постройка с височина Набс. к.=181.80, свързано със застрояването в УПИ II-80 и преустр4ойство на югозападната част от четириетажна жилищна сграда с вх. Б – от еднофамилна в двуфамилна, ПИ с ИД 56784.521.78 
86201986
Доклад
05.07.„ДЕЯНИК“ ООД434VII-855„Александър Пушкин“ № 7аЖилищна сграда с Нк=10.00м с апартаменти и стаи за гости, допълващо застрояване с Нк=3.60м 
87201987
Доклад
05.07.„ВИП-7“ ЕООД3-новXI–517.471, жил. и общ. застрояване„Шести септември“
№ 104
Преустройство и промяна предназначението на офис № 1(СО с ИД 56784.517.471.3.82), находящ се в приземния етаж на жилищна сграда с офиси и подземен паркинг, в магазин № 1 за хранителни стоки с площ 68.22м2 
88201988
Доклад
05.07.Катя Андреева Йовчева
„Евангелска баптиска църква-Пловдив“
Щиляна Георгиева Араджиева
Георги Димов Араджиев
Кети Димитрова Маринова
Маргарита Йорданова Панайотова
„Тантиема Пловдив 3
Таня Жечева Атанасова
80-нов/80-старI-713„Май“ № 1Жилищна сграда с гаражи в подземен гараж – до кота ±0.00
ПИ с ИД 56784.521.1688
 
89201989
Доклад
05.07.„ДА ЗА ТЕБ“ ЕООД84-новIII-610„Тодор Каблешков“
№ 14
Преустройство с промяна предназначението на Магазин-оптика с лекарски кабинет – офтамолог (СО с ИД 56784.521.1492.1.4) в кафе-сладкарница с производство на място 
90201990
Доклад
08.07.Йордан Трайков Божилов36XVIII-327„Христо Дюкмеджиев“
№ 17
Вътрешно преустройство на Студио за козметика и масаж и Офис (СО с ИД 56784.519.239.1.2) в Кафе-сладкарница за продажба на готови изделия (кетъринг) 
91210991
РЕСУТ
09.07.Община Пловдив30, 32I-компл. застояване и зеленина„Копривщица“
№ 18-24
Благоустрояване с обособяване на детска площадка и кът за спортни игри 
92210992
РЕСУТ
10.07.Величка Георгиева Георгиева
Сашо Василев Георгиев
42VII-1390„Любен Каравелов“
№ 10
Преустройство и промяна предназначението на СО за търговска дейност с ИД 56784.521.1236.1.49 в магазин за хранителни стоки, разположен в жилищна сграда 
93210993
Доклад
15.07.Стефан Пеев Беров
Теодора Пеева Гавраилова
225XIV-518.1731 „Георги Комитата“ № 10Нова жилищна сграда с височина Нк=11.50м, ПИ с ИД 56784.518.1731 
94210994
Доклад
15.07.Амза Гюнай Амзов498XVIII-1132„Неофит Бозвели“ № 18Жилищна сграда на кота +2.64м, с височина Нк=11.50м, ПИ с ИД 56784.520.479 
95210995
Доклад
18.07.„Манджуков“ ООД420XIII-163„Шести септември“
№ 65
Вътрешно преустройство с промяна предназначението без строително-монтажни работи на сграда с ИД 56784.518.162.1 в ХОСТЕЛ 
96210996
РЕСУТ
19.07.Община Пловдив23II-озеленяване„Захари Стоянов“Частично благоустрояване за осигуряване на достъпна среда, северно от УПИ II-озеленяване 
97210997
Доклад
22.07.Богдан Димитров Семков37аII-328, 329„Христо Дюкмеджиев“
№ 15
Основен ремонт, преустройство на таванско помещение с надзид до 1.50м и кота било 8.90м и реконструкция на съществуваща сграда с ИД 56784.519.240 
98210998
Доклад
23.07.Велчо Марков Велчев
Любка Стевфанова Велчева
Юлияна Велчева Велчева
Марияна Велчева Велчева-Василева
Ваня Петкова Димова
Нона Лукова Тополова
Станимир Здравков Зеленоградски
Йоана Жаркова Зеленоградска-Драгоманска
Бойко Здравков Зеленоградски
Любомир Станков Димов
Радина Любомирова Димова
Красимира-Вера Иванова Тополова
Иван Иванов Тополов
149I-Търговски център„Генерал Гурко“
№ 8
Преустройсвтво с промяна предназначението на „Бизнес-център за телекумуникационни услуги“ на „Мобилтел“ ЕАД за обособяване на два нови обекта: „Кафе-сладкарница“ и „Ресторант“ 
99210999
РЕСУТ
29.07.Община Пловдив
Димитър Тодоров Русинов
405IV-149, 150„Калофер“ № 56Ново сградно канализационно отклонение PEND Ø 160 SN8 с дължина 5.00м за ПИ с ИД 56784.520.75 
1002109100
Доклад
29.07.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
204XIII-629„Братя Миладинови“
№ 3
Външно кабелно ел. захранване 1kV на „Жилищна сграда и офис в партера, ПИ с ИД 56784.518.521 
1012109101
Доклад
29.07.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
18IX-14„Захари Стоянов“
№ 34
Външно кабелно ел. захранване 1kV на „Жилищна сграда и офис в партера, ПИ с ИД 56784.521.13 
1022109102
Доклад
29.07.Спиридон Василев Диманов375X-2011„Хан Аспарух“
№ 119
Промяна предназначението на съществуваща сграда, съставляваща сгради с идентификатори 56784.523.2011.3 и 56784.523.2011.5 в „Детски образователен център“ в ПИ с ИД 56784.523.2011 
1032109103
Доклад
31.07.Аник Саркиз Луканова
Силвия Костадинова Луканова
Ивона Костадинова Луканова -Григорова
52-нов/5-старI-РНС„Цариброд“ № 1Преустройство на Банков клон на „Българска пощенска банка“ – СО с ИД 56784.521.1498.1.2 в „Магазин за промишлени стоки“ 
1042109104
РЕСУТ
01.08.Халед Ахмад Сабри
Стойко Христов Бобчев
395XII-573„Пълдин“ № 11Префасадиране на съществуваща жилищна сграда с оптимизиране на подпокривно пространство, ПИ с ИД 56784.519.462 
1052109105
Доклад
07.08.Георги Христев Босев36VI-компл. застрояване„Христо Ботев“ № 150, ет. 1Преустройство и промяна предназначението на „Банков офис“, СО с ИД 56784.524.592.1.65 в „Зала за игри с игрални автомати“ 
1062109106
Доклад
07.08.Ненко Василев Василев
Василка Стоянова Василева
28-нов/103-старI-за обществени и жилищни нужди„Шести септември“
№ 150
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.518.1676.1.12) и приобщаването му към игрална зала с кът за кафе (СО с ИД 56784.518.1676.1.3) 
1072109107       
1082109108
Доклад
12.08.„Даяна Рентал“ ООД
„Даяна Пропъртис“ ООД
140XVI-581„Леонардо Да Винчи“ № 13Ново едно и пететажно жилищно застрояване с височини в относителни коти 4.00м и 15.00м и плътна ограда, ПИ с ИД 56784.523.581 
1092109109
Доклад
12.08.„ИНТЕР ТРЕЙД_ЕЙ ЕНД ДИ“ ЕООД38XV-257, общ. нужди„Евлоги Георгиев“ № 3Промяна предназначението на магазин (СО с ИД 56784.173.2.12) в „Кафе-сладкарница“  
1102109110
Доклад
12.08.„АБИ ГЕЙТ“ ЕООД350X-523.1658„Кръстец“ № 3Нова жилищна сграда с височини 10.00м и 15.00м, ПИ с ИД 56784.523.1658 
1112109111
РЕСУТ
13.08.Община Пловдив37I-524.545, общ. нужди„Менделеев“Благоустрояване с обособяване на детска площадка  
1122109112
РЕСУТ
13.08.Община Пловдив36I-обществено жилищно строителство и зеленина„Менделеев“Благоустрояване с обособяване на спортна площадка 
1132109113
Доклад
13.08.„ТЕНЕО“ ЕООД140V-599„Г. С. Раковски“
№ 24
Жилищна сграда с височини Нк= 10.00, 12.00 и 15.00м, ПИ с ИД 56784.523.599 
114210911414.08.„МИСОТА“ ООД131II-523.62„Арда“ № 10Плътна и ажурна ограда с височина 2.20м, разположена изцяло в имота на възложителя, ПИ с ИД 56784.523.62 
1152109115
Доклад
19.08.Екатерина Драгомирова Драганова
Симеон Симеонов Драганов
32IV-347, 348, 349, 350, 351, 352 и 346, общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“
№ 22, „Загреб“
№ 17
Вътрешно преустройство на съществуващи търговски помещения – СО с ИД 56784.519.263.1.3 и СО с ИД 56784.519.263.1.4 в Заведение за бързо хранене – „Бистро“ 
1162109116
РЕСУТ
20.08.Аделина Атанасова Вълчанова
Георги Кръстанов Вълчанов
Атанас Калоферов Вътев
24-нов/25-старIX-419„Дон“ № 5Допълващо застрояване-лятна кухня с височина 2.70м в ПИ с ИД 56784.524.419 
1172109117
РЕСУТ
21.08.Петя Николаева Димитрова223АXVIII-319„Атанас Каменаров“
№ 4
Промяна предназначението на ателие № 9 – за творческа дейност, СО с ИД 56784.518.291.1.12, находящо се на шести етаж в сграда № 1 в жилище 
1182109118
Доклад
22.08.Христо Димитров Варушев
Димитър Димитров Варушев
73V-1974, 1981„Д-р Георги Вълкович“ № 16Надстрояване на съществуващо застрояване до три етажа (сграда с ИД 56784.520.1332) 
1192109119
РЕСУТ
22.08.Силвия Иванова Петрова37АV-334, 981„Христо Дюкмеджиев“
№ 7
Преустройство и промяна предназначението на салон за красота – фризьорство, козметика, маникюр, педикюр – СО с ИД 56784.519.839.1.3 в СНЕК-БАР                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1202109120
Доклад
22.08.Димитър Христов Лазаров61-нов/165-старII-270„Антим I“ № 43Промяна предназначението и обединение на офис „1А“, СО с ИД 56784.521.256.1.13 и офис „1Д“, СО с ИД 56784. 521.256.1.13 в жилище, находящо се в съществуваща жилищна сграда 
1212109121
Доклад
28.08.Община Пловдив
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
171XXIII-846„Костаки Пеев“
№ 23
Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“ 
1222109122
Доклад
03.09.Иван Николов Котов186XII-518.483, жил. стр. и общ. обсл. дейности„Цар Калоян“
№ 12
Нова жилищна сграда с височина Нк=8.50м и 11.50м, с четири броя гаражи в приземния етаж, ПИ с ИД 56784.518.483 
1232109123       
1242109124
Доклад
11.09.Павел Андреевич Любимов
Юрий Михайлович Шевров
1-новVII-21, 550„Иван Радославов“
№ 13
Вътрешно преустройство на офис на две нива: коти -2.40м и ±0.00м (СО с ИД 56784.517.10.1.54) в „Лечебно заведение за доболнична помощ-медицински център“ 
1252109125
РЕСУТ
16.09.Община Пловдив172-нов/328-старIV-комплексно застрояване„Кръстьо Пастухов“
№ 9А, 9Б и „Цар Борис III Обединител“
№ 138Б, 138В, 138Г, 140А
Частично благоустрояване с обособяване на детска площадка 
1262109126
Доклад
16.09.Владимир Георгиев Тричков348-нов/275-старI-374„Васил Априлов“
№ 20
Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки на к ±0.00 от блок „А“ (СО с ИД 56784.522.374.4.36) в „Разширение на Медицински център I-Пловдив“ ООД 
1272109127
РЕСУТ
18.09.Ивайло Минков Иванов43АI-234„Братя Пулиеви“
№ 4-6
Основен ремонт на покривна конструкция на съществуваща сграда с ИД 56784.519.151.1, без промяна на кота корниз и кота било 
1282109128
РЕСУТ
19.09.Зоя Христова Атанасова-Чифлигарова
Юлия Христева Атанасова
Йордан Асенов Каменов
37XVII-521.1174„Васил Априлов“
№ 56
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на временна постройка – магазин за промишлени стоки – сграда с ИД 56784.521.1174.6 в „Заведение за бързо хранене“ 
1292109129
РЕСУТ
19.09.Илияна Димитрова Василева
Александър Чавдаров Василев
294XVII-1164„Драган Цанков“
№ 21
Преустройство на тавански помещения в самостоятелен апартамент в съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.521.1055.1 
1302109130
Доклад
19.09.„РИЪЛ ИСТЕЙТ БГ“ ООД
„4ТТ КОНСУЛТ“ ЕООД
Борислав Богомилов Стойков
Христина Александрова Стойкова
31XIII-978„Яне Сандански“ № 21Многофамилна жилищна сграда с височини Нк=8.72, 10.00, 12.00м, ПИ с ИД 56784.521.900 
1312109131
Доклад
20.09.Жасмина Борисова Бечева-Балахурова
Екатерина Борисова Бечева
Евгений Ангелов Хорозов
Ралица Иванова Хорозова
4-нов/11-старIV-22„Страцин“ № 2Надстрояване с три етажа на съществуваща жилищна сграда и пристрояване на три и четири етажа с височини в абсолютни коти Нк=173.75, 176.75, 177.69 Нб=178.25, 180.02 и 181.25, ПИ с ИД 56784.522.22 
1322109132
РЕСУТ
26.09.Александър Борисов Бойкинов80VI-709„Гладстон“ № 18Вътрешно преустройство с промяна предназначението на магазин № 6 на две нива (сутерен и партер), СО с ИД 56784.664.1.15, в съществуваща жил. сграда с магазини в „Офис“ 
1332109133
Доклад
27.09.Тошо Ангелов Пашов
Ангел Тошев Пашов
Атанас Цветанов Тинков
142I-518„Петър Парчевич“ № 6Надстояване до четири етажа и пристрояване с един и четири етажа с височини 5.00м и 14.70м, ПИ с ИД 56784.523.518 
1342109134
РЕСУТ
01.10.Красимир Бойков Раев
Милан Красимиров Раев
376аXVI-1799„Тодор Бурмов“
№ 25
Нова жилищна сграда с Нк=8.00м и 11.00м, ПИ с ИД 56784.523.1799377.50м2
1352109135
Доклад
01.10.Димитър Любенов Шиндов
Живко Димитров Петров
13VIII-1093„Волга“ № 28Жилищна сграда с височина до абсолютни коти Нк=190.77, 192.28, 190.95 и 190.43 от север, с четири броя гаражи, едно ателие за индивидуална творческа дейност, два офиса и шест броя апартаменти – продължаване на строителството над кота +5.25684.05м2
1362109136
Доклад
01.10.Валерия Петрова Топалска
„ВАЛДЕНТ“ ООД
345а-нов/274-старVI-329„Филип Македонски“
№ 72
Преустройство на кабинет „Рентген“, част от СО с ИД 56784.522.329.1.25 в „Кабинет по дентална медицина с рентгенова уредба за секторни графии“ 
1372109137
РЕСУТ
02.10.Запрян Стоянов Манчев204XIII-629„Братя Миладинови“
№ 3
Допълващо застрояване – два броя летни кухни и гараж за две леки коли, ПИ с ИД 56784.518.521 
1382109138
Доклад
03.10.„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДЦИК168-нов/281-старV-522.3596„Цанко Дюстабанов“
№ 59
Открит паркинг и плътна ограда с Н до 2.00м в ПИ с ИД 56784.522.3596 
1392109139
РЕСУТ
03.10.Етелка Христева Терзиева-Пирева
Иванка Александрова Велева
Александър Сашков Димитров
Ивелина Сашкова Димитрова
56-нов/169-старII-1325, 1326, 1327, 1328„Христо Г. Данов“ № 29Реставрация, консервация и оцветяване на фасади на сграда с ИД 56784.518.1008.1 
140210914008.10.Нели Симеонова Пеева
Слави Симеонов Пеев
464I-523.216„Еню Марков“
№ 9
Плътна и ажурна ограда с височина 2.20м, разположена изцяло в имота на възложителя, ПИ с ИД 56784.523.62 
141210914108.10.Константин Маринов Икономов416I-жилищен комплекс„Младежка“
№ 26
Преустройство на ап. № 58 (СО с ИД 56784.518.1442.1.58), находящ се в съществуващ жилищен блок, с приобщаване на два броя лоджии към кухня и дневна 
1422109142
Доклад
08.10.ЕТ „Др Венцислав Ралев – Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ“
Евелина Емилова Маркова
345а-нов/274-старII-136„Любен Каравелов“
№ 9б
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на апартамент „К“ (СО с ИД 56784.522.136.2.5), находящ се в същ. жилищна сграда, в амбулатория за индивидуална практика за стоматологична помощ 
1432109143
Доклад
14.10.„РСР“
Андрей Йозов Бакърджийски
Тодорка Георгиева Бакърджийска
28-нов/247-старI-жилищно застрояване„Васил Априлов“
№ 100
Преустройство с промяна предназначението на търговски обект – кафе-сладкарница „Астра“-СО с ИД 56784.518.1481.1.60 в „Медицински център с офиси“ 
1442109144
РЕСУТ
14.10.Мадлен Аршавир Начева37I-268, 269, 270, 271, 272, 273, 958, 994-за общ. и жил. нужди„Христо Дюкмеджиев“
№ 3
Преустройство и промяна предназначението на магазин с ИД 56784.519.187.1.1 в СНЕК-БАР 
1452109145
Доклад
16.10.Полина Йорданова Ангелова38X-1375„Софроний
Врачански“
№ 24
Вътрешно преустройство с промяна предназначението на Офис-СО с ИД 56784.518.1057.4.16 в „Студио за красота“ 
1462109146
РЕСУТ
16.10.Пламен Евгениев Киров146-нов/286-старI-470, 471, 472, 473, 474Тракия № 21Частичен ремонт на покрив с проектиране на капандури за оформяне на таван № 2 към апартамент (СО с ИД 56784.522.470.1.5) 
1472109147
РЕСУТ
21.10.Василка Димитрова Младенова 47IV-299„Стефан Веркович“ № 8Основен ремонт на покрив на цъществуваща жилищна сграда с ИД 56784.519.214.1 в ПИ с ИД 56784.519.214 
1482109148
Доклад
22.10.Паскалина Атанасова Кирчева
Огнян Кирилов Кирчев
295-нов/127-старIII-1159„Драган Цанков“
№ 18
Преустройство и промяна предназначението на ателие № 1-СО с ИД 56784.521.1050.1.28 и таванска стая в жилище на мансарден етаж от съществуваща жилищна сграда 
1492109149
Доклад
22.10.„БИЛДИНГ КОРЕКТ 1“ ЕООД382XII-жил. и общ. застрояванеКричим № 4Промяна предназначението на магазин № 3, СО с ИД 56784.523.4011.1.17 в „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ 
150201915022.10.„Виктория сити център“ ЕООД72-нов/13-старV-народен театър„Княз Александър I“
№ 32
Вътрешен ремонт, преустройство и промяна предназначението, с обособяване на магазин, офиси и кафе-аперитив, без засягане на фасадата в Търговски център, сграда с ИД 56784.521.476.1 
1512019151
Доклад
24.10.Марина Димитрова Цвионкала
Станислав Кшиштоф Цвионкала
Филип Димитров Кочев
24-нов/25-старVIII-422Дон № 7Ново ниско и средноетажно жилищно застрояване с Нк = 9.00 м, 11.95м и 12.00м в ПИ с ИД 56784.524.422899.25м2
1522019152
РЕСУТ
31.10.Василка Николаева Николова462V-148Родопи № 6Преустройство и надстройка с 1 (един) етаж за жилищни нужди на съществуваща сграда с ИД 56784.523.148.3 
1532019153
Доклад
01.11.„ВАЛИММО“ АД13-стар/72-новV-народен театър„Княз Александър I“
№ 34
Преустройство и промяна предназначението на магазин на партерно ниво в аптека – СО с ИД 56784.521.477.3.1 
1542019154
РЕСУТ
01.11.Мисак Арменак Калайджиян149-старI-Търговски център„Княз Александър I“
№ 51, ет. 1
Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на СО с ИД 56784.520.1124.1.3 от магазин в заведение за бързо хранене 
1552019155
РЕСУТ
11.11.Община Пловдив333I-комплексно застрояване„Цар Асен“
№ 31-33
Благоустрояване с обособяване на зона за паркиране и гариране 
156 156
Доклад
14.11.Борис Петров Аров371III-1735„Сан Стефано“ № 61Вътрешно преустройство с промяна предназначението на ателие № 8 в „Жилище“ и магазин М1 със склад към него в „Гараж със склад“ 
1572019157
РЕСУТ
14.11.„БАЛЕ“ ООД130III-компл. жилищно застрояване„Княгиня Мария Луиза“ № 25АВътрешно преустройство с промяна предназначение на Банков офис, СО с ИД 56784.520.1367.1.2 в «Офис» 
158201915818.11.Сдружение с нестопанска цел „Териториална организация на научно-технически съюзи с дом на науката и техниката“154VI-1413„Гладстон“ № 1Вътрешно преустройство и смяна предназначението на помещения -СО с ИД: 56784.521.1246.1.10; 1.11; 1.12 и 1.13 в „Детски център за работа с деца“ в сграда с ИД 56784.521.12.46.1 
1592019159
РЕСУТ
21.11.„ЕЛИТБИЛД 2013“ ЕООД3VI-517.439„Христо Чернопеев“
№ 10
Преустройство с промяна предназначение на магазин за промишлени стоки със склад към него – СО с ИД 56784.517.439.1.9 във „Фризьорски салон“ 
160201916021.11.Любомир Димитров Томов41-нов/197-старXIV-1235„Руски“ № 41Промяна предназначението на СО-магазин за цигари и кафе с ИД 56784.518.919.1.9 в „Изба“ 
1612019161
Доклад
21.11.Пламен Димитров Кронев225I-270, 271, 272„Георги Комитата“ № 12Преустройство-промяна предназначението на СО с ИД 56784.518.245.1.13 и СО с ИД 56784.518.245.1.15 в „Жилище“ 
1622019162
Доклад
29.11.Лидия Глебова МихайловаI-84, 85, 551„Христо Ботев“
№ 138а
Вътрешно преустройство и промяна предназначението на Шивашка работилница и офис в „Офис“-СО с ИД 56784.524.84.1.26 и „Шивашко ателие“-СО с ИД 56784.524.84.1.1.16 
1632019163
Доклад
29.11.ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БУЛ. „СВОБОДА“ № 1920I-компл. застрояване и зеленина„Свобода“ № 19Отопление, вентилация, климатизация“-проектиране на разпределителната отоплителна инсталация в общите части на жил. сграда с ИД 56784.517.218.1 за предоставяне на възможност на отделните собственици да се включат към новопроектираната абонатна станция с топлозахранване от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД 
1642019164
Доклад
02.12.Елица Стоянова Гаджева65-нов/15-стар „Божидар Здравков“ № 12Вътрешно преустройство за функционално обединяване и ремонт на сгради с ИД 56784.521.493.2 и 56784.521.493.3, при запазване на кота корниз и промяна на кота било до 7.25м на сграда с ИД 56784.493.2 и двуетажна пристройка между тях 
1652019165
Доклад
02.12.Надежда Ламбрева Панайотова
Антония Панайотова Колаксъзова
61XIV-255„Св. Св. Кирил и Методий“ № 14Преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сргада 
1662019  ОТМЕНЕНО  „Княз Александър I“
№ 7
  
167         
168201916812.12.Ангел Георгиев Янков28VIII-507, 508„Люлебургас“
№ 13
Преустройство на магазин „М2“ (СО с ИД 56784.517.305.1.9), находяща се на партерния етаж от съществуваща сграда във фризьорски салон 
169201916912.12.Маргарита Донева Маркова298VI-788, 789, 790„Филип Македонски“
№ 20
Преустройство и ремонт на тавански етаж на съществуваща двуетажна сграда в „Жилище“ 
170         
171201917116.12.Петър Василев Събев134-нов/316-старXII-детска градина„Иван Вазов“
№ 16
Преустройство на жилище – СО с ИД 56784.522.214.1.1 в „Детска занималня“ на първи етаж от сграда 
1722019172
РЕСУТ
16.12.„НАСИНИ“ ЕООД147-старПИ 2058„Ген. Гурко“
№ 25
Преустройство-промяна на предназначението на СО с ИД 56784.520.1108.2.6-жилище и СО с ИД 56784.520.1108.2.9-жилище в Заведение за бързо хранене 
173201917316.12.„БИЛДИНГ КОРЕКТ 1“ ЕООД382-старXII-жил. и общ. застрояване„Кричим“ № 4Промяна предназначението на магазин № 4, СО с ИД 56784.523.4011.1.16 в „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ-кабинет по кожни болести от жилищна сграда с магазини и подземни гаражи 
1742019174
РЕСУТ
17.12.Анета Михайлова Христозова
Григор Николаев Христозов
707-нов/707-старXIV-1083„Йордан Йовков“
№ 19
Основен ремонт на покрива на цъществуваща двуетажна жилищна сграда с ИД 56784.521.1000.1, без промяна на кота корниз и кота било 
175201917518.12.Евгени Петков Костов
Силвия Василева Костова
Радослав Иванов Джиджев
Радослав Иванов Джиджев
Лилия Георгиева Джиджева
483III-1295„Иларион Макариополски“
№ 43
Плътна ограда с височина 2.20м и дължина 11.97м, разположена изцяло  разположена изцяло в УПИ III-1295, кв. 483 
1762019176
Доклад
18.12.Кристина Димитрова Рахова464IX-400, 401, 402„Мали Богдан“
№ 38
Преустройство на магазин -1 за промишлени стоки в „Салон за красота“  
1772019177
Доклад
20.12.Стоян Павлов Грозлеков
Пенка Андонова Левкова
Цоко Василев Иванов
Ирена Димитрова Рачева
Лъчезар Димитров Шишков
52-нов/5-старII-453, 454„Джумая“ № 2Преустройство с промяна предназначението на офис – СО с ИД 56784.521.433.1.1 във „Магазин за промишлени стоки“ 
178201917820.12.Юлия Борисова Янева
Боряна Петкова Асенова
Иванка Атанасова Дуралийска
Стоил Атанасов Милев
223XII-296„Атанас Каменаров“
№ 1
Жилищна сграда с Нк=10.00 и 14.00м, с гаражи в партера, ПИ 56784.518.269 
179201917920.12.Йонка Атанасова Терзийска524II-компл. застрояване, търговия и други общ. дейности„Мортагон“ № 6Реконструкция на дървен скатен покрив, без промяна на кота било и кота корниз на сграда с ИД 56784.520.1293.3 
180201918027.12.Петър Стефанов Савов
Кирил Стефанов Савов
„СМАК“ ЕООД
26-нов/28-старIV-427„Дон“ № 6Жилищна сграда с Нк=11,50 и 12.00м