РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ – БЛАНКА ДОГОВОР ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2023 Г.

Започва сключването на Договорите с физически и юридически лица на основание чл. 67 от Закона за местни данъци и такси, съгласно подадени Декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.