Функции на районната администрация

Районната администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Районната администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Районната администрация е обща и специализирана.

  1. Общата администрация осигурява технически дейността на Кмета на район „Централен” и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Към нея се отнасят:
  • ДИРЕКЦИЯ „Административно – правно, информационно обслужване и евроинтеграция“ – осъществява общата организация по административното обслужване на физическите и юридическите лица и координацията със структурните звена от администрацията, относно предоставянето на услуги на гражданите; осигурява компетентна и достъпна информация за видовете административни услуги, осъществявани от администрацията и за условията и нормативните изисквания по предоставянето им; организира документооборота и осъществява деловодно-информационната дейност на района; осигурява процесуално представителство, като представлява район „Ценрален” пред съдилищата в Република България на всички инстанции, пред следствени органи и прокуратура на всички инстанции, пред административни органи и органите на държавна власт, пред други юрисдикции и обществени организации, пред търговски дружества, юридически и физически лица. Изготвя проекти за заповеди, решения ,наредби, правилници, правни становища /писмени/ по въпроси, поставени от Кмета на района, заместник кметовете, секретаря и директорите на дирекции. Изготвя договори и анекси, както и писмени отговори на постъпили жалби, сигнали и молби на граждани, организации и юридически лица. извършва попълване на необходимата информация в държавните административни регистри съгласно действащите нормативни документи; осъществява информационна сигурност на мрежата, както и нейната непрекъсната работа; поддържа програмните продукти, внедрени в района; администрира сайта на района. Подготовка, разработване и изпълнение на проекти по европейските програми.
  • Отдел „Човешки ресурси, канцелария и ОМП“ – изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в района; води личните досиета на служителите от районната администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях; технически осигурява процесите по наемането и подбора, обучението и професионалната квалификация и йерархическото израстване на служителите; осигурява методическо и организационно съдействие при разработването на длъжностните характеристики на служителите от районната администрация, както и тяхното актуализиране; организира процеса на оценка на трудовото изпълнение на служителите от районната администрация, осъществява техническа и методологическа помощ на всички етапи от атестирането; организира и извършва дейности по осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно измененията на нормативната уредба; регистрира и обработва заповедите на Кмета на района и други индивидуални административни актове, подписани от упълномощени длъжностни лица. Отговаря и следи за спазване и прилагане на практическата инструкция за оформяне на документи в администрацията; ръководи дейността по управление при кризи и ликвидиране последиците възникнали от тях.
  • ДИРЕКЦИЯ – Финанси, счетоводство, стопански дейности и управление на собствеността – Изготвя проектобюджет в частта му за район „Централен”, организира счетоводната дейност и счетоводната политика на района, изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на служителите; съставя и води досиета, съгласно разпоредбите на СФУК; осъществява оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства.
  • Отдел „Стопански дейности и управление на собствеността“ – осъществяването на контрол по приходите от договор за наем на общински имоти и издадени разрешения за ползване на общински терени; Изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети, проекти за заповеди.
  1. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на район „Централен”. Към нея се отнасят:
  • Отдел ГРАО – изпълнява дейностите, предвидени в Закона за гражданска регистрация; съставя, съхранява, актуализира и поддържа регистрите за гражданско състояние на район „Централен“; отразява промените в актовете за гражданско състояние по законоустановения ред; оперира с Регистър на населението и Локална база данни; оперира с архива на регистрите; съставя Личен регистрационен картон на граждани; издава удостоверения на граждани, на базата на съществуващите регистри и документи; извършва своята дейност, в съответствие със ЗЗЛД; съхранява документи в съответствие с технологията на ЕСГРАОН; отразява регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите в района; обезпечава техническата подготовка при провеждането на избори в общината.
  • ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията, образование, култура и опазване на околна среда“ – осъществява дейности, свързани с прилагане на ЗУТ, във връзка с инвестиционното проектиране и разрешаване на строителство, въз основа на влезли в сила ПУП за поземлени имоти, територии и строежи; осъществява контрол по състоянието на инженерната инфраструктура на територията на района; контролира строителноремонтни и други дейности в рамките на предоставената му компетентност. Изготвя ежемесечни и годишни план-програми за поддържане зелените системи в района;
  • Отдел „Устройствено планиране, подробни устройствени планове и проектна експертиза“ – съхранява оригинали и копия на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения; извършва текущо попълване и промени на действащи кадастрални и регулационни планове, въз основа на влезли в сила заповеди, за одобряването им; издава скици и справки по кадастъра и ПУП на обекти, собственост на общината, държавата, физически и юридически лица в рамките на предоставените правомощия; издава скици за визи за териториите и категорията строежи, за които гл.архитект на района издава разрешения за строеж;
  • Отдел „Инвестиционни проекти, техническа инфраструктура и капитално строителство“ – обслужва създаването и изменението на ПУП; одобрява внесените инвестиционни проекти за промяна по време на строителството и вписва забележка към издаденото разрешение за строеж; отговаря на запитвания на граждани, фирми и др., по въпроси, свързани с инвестиционното проектиране;

Дирекциите и отделите са структурни звена на ръководство, координация и контрол в съответните сфери от работата на районната администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия и функции, регламенирани с нормативен акт.