Съобщение № 94012-19612(2)/12.04.2018 г. ДО: Росица Димитрова Димитрова и Михаил Димитров Димитров, с постоянен адрес ул. „Плиска” № 1 , гр. Пловдив, и настоящ адрес Испания

Уведомяваме Ви, че за строеж:

„Едноетажна паянтова жилищна сграда, находяща се на ул. „Плиска” № 1, гр. Пловдив”, е съставен протокол от 10.04.2018 г. на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ за премахване на опасния строеж. Настоящото съобщение беше залепено на информационното табло на район „Централен”, както и на интернет сайта на район „Централен” на 12.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.