Съобщение № 94012-19612(3)/12.04.2018 г. ДО: Красимир Христов Шивачев, с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” № 287, вх. Б, ет.2, ап.4

Уведомяваме Ви, че за строеж:

„Паянтова жилищна сграда, находяща се на ул. „Плиска” № 1, гр. Пловдив”, е съставен протокол от 10.04.2018 г. на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ за премахване на опасния строеж. Настоящото съобщение беше залепено на информационното табло на район „Централен”, както и на адреса на местонахождение на сградата – ул. „Плиска” № 1 на 12.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.