Съобщение за изработен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив за част от кв.41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, касаещо имот с ид. 56784.530.1698 (разделен на ПИ с ид. 56784.530.447, 56784.530.446 и 56784.530.448) по КККР на гр. Пловдив