Съобщение за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП от кв.66 по плана на „Старинна градска част“ – гр. Пловдив