Съобщение за входиран проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв.422 по плана на „Първа градска част“ – гр. Пловдив след нанесени корекции