Схема за ползване на места – общинска собственост, за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, определени по реализиран проект за частично благоустрояване и обособяване на зони за паркиране и гариране, кв. 362 нов, УПИ І – комплексно застрояване, подземни гаражи и КОО, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо Николов” №61, №63 и №65.