Схема за ползване на място-общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, определени по реализиран проект за частично благоустрояване и обособяване на зони за паркиране и гариране кв.438, УПИ II- компл.жил.застрояване по плана на Първа гр.част, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №180 – №192