УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европеския съюз, (Дв. 106 от 21.12.2018г.), чл. 58н и чл. 58о са направени промени в нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно. Съгласно промените:

1. Земеделските производители на зърно, подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие” декларация по образец, за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок:
– 30 септември – за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица
– 30 ноември – за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа. Образец на декларацията ще бъде утвърдена с изменение на Наредба № 23/29.12.2015г.
1.1. Обектите за съхранение на зърно подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец, декларация за налично количество зърно в тях.
1.2. В срок до 30.03.2019г. собствениците или ползватели на складовете с капацитет над 50 тона да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно / по образец от Наредба № 23/29.12.2015г. – Приложение № 1, Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно, като прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем/.
Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на ОДЗ-Пловдив.
2. Предприятията за преработка на зърно (мелници, включително оризовите, предприятия и цехове за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивни предприятия, спиртоварни, пивоварни и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти) подават в края на всяко тримесечие
в съответната областна дирекция „Земеделие”, декларация по образец, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.