Уведомление ОВОС

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за сградите на УМБАЛ „ Свети Георги” – база 1 и Медицински университет – Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15А, гр. Пловдив”.