ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП, КВ. 36-НОВ, 14-СТАР, МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ