Заповед № РДЦ-23-349/18.04.2023г. за определяне на Комисия, която да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползватели на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект относно Схема с правоимащи живущи на ул.”Капитан Райчо” №67, 69,71,73,75,77