Заповед за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: устройство на територията – ПУП-ПЗ и РУП на част от кв. 20-нов/410-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив и инвестиционен проект за УПИ I-520.25, училище.