ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП, КВ. 19 СТАРИННА ГРАДСКА ЧАСТ