Харта на клиента

Чрез тази Харта, ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване.

Общи положения

Хартата на клиента за административното обслужване в Район „Централен” е изготвена в съответствие с приетото от Министерския съвет на Република България с Решение № 246 от 10.04.2020 г. Ръководство за разработване на Харта на клиента и е утвърдена със Заповед № РД-20-686/30.07.2020 г. на кмета на Район „Централен”.

Прилагани стандарти за качество на административното обслужване

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО):

 • В ЦАО са поставени указателни табели за бързо и лесно ориентиране относно гишетата за заявяване и получаване на документи и информация за предлаганите услуги.
 • В ЦАО на разположение на потребителите са: столове, маси и пособия за попълване на документи, безплатен интернет, питейна вода и възможност за ползване на санитарен възел; достатъчно широки пространства за изчакване на реда с осигурена възможност за сядане.
 • За клиенти със специални потребности e осигурен достъп до ЦАО чрез стълбищен подемник.
 • Работното време на ЦАО е от 08.30 ч. до 17.15 ч. – без прекъсване в дните от понеделник до петък.

Добра информираност, бърза и лесна комуникация:

 • Вежливо и отзивчиво отношение към всеки един потребител на административни услуги.
 • Опазване на конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител.
 • Предоставяне на информация на клиента в пълен обем – кратко, точно и ясно и в законово регламентираните срокове.
 • Равен достъп до информация за всички клиенти.
 • Информация за услугите ни ще намерите и на интернет страницата ни www.plovdivcentral.org в секция „Административни услуги”, а за предлаганите електронно в секция „Електронни услуги”.
 • В ЦАО са на разположение на хартиен носител образци за заявяване на предлаганите услуги.
 • Съдействие на място в ЦАО ще получите от нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването и ще Ви окажат помощ при попълване на документите.
 • При посещение в ЦАО с цел получаване на информация и/или обработване на документи, времето за изчакване е не повече от 20 минути.
 • На интернет страницата ни (www.plovdivcentral.org) може да проверите статуса на заявената от Вас услуга.

Основните цели, в работата на администрацията, на район „Централен”:

 • Подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.
 • Постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.
 • Постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.
 • Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги, като очакваме Вашите предложения, положителни или отрицателни отзиви. За целта може да попълните анкетна карта, която е на разположение в ЦАО.

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 • На място в административната сграда на Район „Централен” – Община Пловдив – ул. „Хр. Г. Данов” № 39, като се обърнете към служителите ни в ЦАО и поискате да Ви свържат с експерта по казуса.
 • Писмено: на адрес – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39 или на електронна поща: centralen@plovdiv.bg.
 • Телефонът за връзка с нас е 032/ 658 211, факс: 032/62 62 04.

Ние се интересуваме от оценките, мненията, идеите и предложенията Ви за подобряването на административното обслужване, затова всяка година до първи април на интернет страницата (www.plovdivcentral.org) си ще публикуваме Годишен доклад за оценка на удоволетвореността на потребителите, включващ получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка, резултатите от измерването на удоволетвореността Ви и предприетите от нас действия за подобряване на качеството на обслужването.

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!