Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

Новини

Избори НС 11.07.2021
Преброяване 2021

Обявления

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 20 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №20 по Схема за обособяване на временен паркинг върху покривна конструкция на подземно застрояване на сграда с идентификатор 56784.523.3173.1 , ул.”Петко Д. Петков” № 25-35, одобрена от Гл. архитект на 22.10.2020 г., съгл. Заповед №РД-21-739/10.08.2021г.