Технически паспорт на сграда

Община Пловдив – Район Централен, отдел „Управление на етажната собственост” информира гражданите, живеещи в сгради/входове в режим на етажна собственост, че е необходимо да предприемат действия за издаване на технически паспорт на сградата/входа. За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Председателят на управителния съвет/управителят е длъжен да съхранява безсрочно техническия паспорт. Технически паспорт се съставя за завършени нови сгради – преди въвеждането им в експлоатация.

Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти. В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт Общото събрание на собствениците/Сдружението приема решения относно изпълнението на предписаните мерки и указания. С решенията се определят и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

Кметът на общината упражнява текущ контрол за етапното изпълнение на мерките, предвидени в техническия паспорт.

Какви документи са необходими за съставяне на Технически паспорт на съществуваща сграда:

 1. Проектна документация на сградата;
 2. Разрешение за строеж;
 3. Акт обр.15;
 4. Удостоверение от кадастъра;
 5. Разрешение за ползване;
 6. Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица;
 7. Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;
 8. Документи за промени след разрешение за ползване;
 9. Фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;
 10. Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.
 11. Информация за лицензирани фирми за издаване на технически паспорти в гр. Пловдив, може да получите от сайта на МРРБ:
 12. http://www.mrrb.government.bg/, раздел ДНСК/Дирекция за национален строителен контрол/ или http://www.dnsk.mrrb.government.bg/ или на сайта на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране http://www.kiip.bg/

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

НАРЕДБА №5 от 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135542058