Секретар

Г-н Емил Саралийски Секретар

Осъществява административното ръководство, в район „Централен”, съобразно регламентите на нормативната уредба и законовите разпореждания на кмета. Ръководи, координира и контролира дейността на районната администрация за точното спазване на нормативните актове.

Обръщение:

„В своята дейност, публичната администрация е призвана да уважава и подпомага развитието на обществото, да работи и удовлетворява както държавните, така и обществените интереси. Администрацията трябва да бъде медиатор между гражданите и структурите на местната и държавна власт, като осъществява постоянно взаимодействие с тях. За да се справи добре в тази си роля е необходимо да се подобри ефективността на нейната работа, чрез продължаващ процес на модернизация. Изграждането на една работеща, прозрачна и отговорна администрация, която е близо до хората и е техен партньор е цел, която вярвам, че можем да постигнем. Успехът зависи от нас, защото той е пресечената точка на подготовката и шанса, на упоритостта и решимостта. Няма нищо по-професионално от това да бъдем полезни един на друг.“

Биография:

Роден в Пловдив през 1967 година. Завършва Аграрен университет – Пловдив, магистър по агроинженерство. Работил е в сферата на политиката като сътрудник на народен представител. Притежава сертификат „Въведение в държавната служба” от Инситута по публична администрация и европейска инеграция, както и сертификат за вътрешен одитор на системата за управление на качеството, съобразно стандарт ISO 9001:2000 EN ISO 19011: 2002.

Правомощия:

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Секретаря на район организира и отговаря за:

Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
Секретарят на района изпълнява и други функции, възложени му от кмета на района или общината, със закон или с друг нормативен акт.

Контакти:

Тел. 032/658 230
e-mail: saraliyski5@abv.bg

Приемни дни:

Понеделник – петък 11:00 ч. – 12:00 ч.