Проект ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

От 01.02.2016 г стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0186-C001 ” По-добър живот”, който ще продължи до 31.12.2016 г. и е на сойност 496 289,74 лева безвъзмездна финансова помощ, предоставена по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Създаване на Център за предоставяне на почасови интегрирани социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда с адрес: ул. „Йоаким Груев” № 13, ет. 1, тел. 032 62 42 46.

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ: Интегрираните социалниуслуги ще се предоставят от 20 лични асистенти,11 социални асистенти, 11 домашни помощници, 1 психолог, 1 медицинска сестра и 1 рехабилитатор.

ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ: 120 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност от самообслужване, живеещи на територията на Район „Централен” – Община Пловдив

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
 • ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ:
 1. За екип на Центъра, състоящ се от социален работник и сътрудник социална работа: от 14.03.2016 г. до 18.03.2016 г. в Район „Централен”, ул. „Йоаким Груев” № 13, ет. 2, тел. 032 63 53 45 – координатор проект, в часовете от 9:30 до 11:30 ч. и от 17:00 до 19:00 ч. всеки работен ден.
 2. За персонал, предоставящ почасови интегрирани социални услуги: от 14.03.2016 г. до 25.03.2016 г. в Район „Централен”, ул. „Йоаким Груев” № 13, ет. 2, тел. 032 63 53 45 – координатор проект, в часовете от 9:30 до 11:30 ч. и от 17:00 до 19:00 ч. всеки работен ден.
 3. ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ: от 14.03.2016 г. до 25.03.2016 г. в Район „Централен”, ул. „Йоаким Груев” № 13, ет. 2, тел. 032 63 53 45 – координатор проект, в часовете от 9:30 до 11:30 ч. и от 17:00 до 19:00 ч. всеки работен ден. След социална оценка на индивидуалните потребности и класиране на потребителите, срокът за подаване на заявления от нови кандидат-потребители остава постоянен през целия период на проекта.

Заявления за кандидатстване могат да се получат от районната администрация. Същите ще бъдат достъпни и на сайта на Район „Централен”www.plovdivcentral.org от 07.03.2016 г.

СРОК НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ: 20 месеца: от 01.05.2016 г. до 31.12.2017 г.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА:
 • Подобрено качество на живот на възрастните и хората с увреждания от района, както и на техните семейства и близки;
 • Възможност на лицата, които полагат грижи за своите близки с увреждания да се реализират на пазара на труда;
 • Повишено лично самочувствие и желание за активен социален живот на обгрижваните лица
 • Надграждане на услугите, предоставяни по процедура „Нови алтернативи” и схема „Помощ в дома” чрез прилагане на интегрирани медико-социални грижи.

Обява – От 18 юли до 21 юли 2017 год. ще се приемат заявления за сътрудник социална работа в Център за предоставяне на почасови интегрирани социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Обява – От 26 юни до 21 юли 2017 год. ще се приемат заявления за работа в Център за доставчици на услуги – личен асистент, домашен помощник и рехабилитатор – на пълно или непълно работно време /почасово/.

Обява – От 07 април до 12 април 2017 год. ще се приемат заявления за работа в Център за доставчици на услуги – психолог – на пълно или непълно работно време /почасово/

 1. Обява – информация за потребители на почасови услуги
 2. Обява – информация за доставчици на почасови услуги

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СПИСЪК на неодобрените лица от проведен конкурс за подбор на социален работник и сътрудник социална работа в Център за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги

Обява – информация за доставчици на почасови услуги – удължаване на срока

Обява – информация за доставчици на почасови услуги

> З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за работа

> З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за работа като доставчик на услуги

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ, ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

 1. Обява – информация за потребители на почасови услуги
 2. Обява – информация за доставчици на почасови услуги
 3. Обява – информация за работа в центъра

–––––––––––––––––––––––––––––-

> З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за работа

> З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за работа като доставчик на услуги

> З А Я В Л Е Н И Е за ползване на интегрирани социални услуги

СПИСЪК на одобрените лица от проведен конкурс за подбор на социален работник и сътрудник социална работа в Център за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги

СПИСЪК на неодобрените лица от проведен конкурс за подбор на социален работник и сътрудник социална работа в Център за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги

СПИСЪК на одобрените лица от проведен конкурс за подбор на личен асистент, социален асистент, домашен помощник, психолог, медицинска сестра, рехабилитатор в Център за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги

СПИСЪК на неодобрените лица от проведен конкурс за подбор на личен асистент, социален асистент, домашен помощник, психолог, медицинска сестра, рехабилитатор в Център за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги

СПИСЪК на одобрените потребители за интегрирани почасови социални услуги, предоставяни от служителите в Център за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги