Проект ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

От 01.02.2016 г стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0186-C001 ” По-добър живот”, който ще продължи до 31.12.2016 г. и е на сойност 496 289,74 лева безвъзмездна финансова помощ, предоставена по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален…

Проект „ЖИВЕЙ ПЪЛНОЦЕННО“

РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ Проект „Живей пълноценно“, по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“, с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът стартира на 1 февруари 2013 год. и е с продължителност 17 месеца. Общата сума…

Проект Административен капацитет

«Общинската районна администрация – достъпна прозрачна и компетентна»,по договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-103/10.01.2014 г. на Община Пловдив, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски…

Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Стартира кандидатстването по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „ Регионално развитие” От 2 юли 2012 г. стартира процедурата за кандидатстване по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „ Регионално развитие”. В продължение на три години (2012 г. – 2015 г.) 36 градски центрове,…

Проект „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни“

Проект „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни” е проект спечелен от район „Владислав Варненчик”, Община Варна, по линия на оперативна програма „Административен капацитет” на министерството на държавната администрация и административната реформа. Основни партньори на организацията Бенефициент, в случая район „Владислав Варненчик”, са район „Централен”- Община Пловдив и общините Долни…