Проект „ЖИВЕЙ ПЪЛНОЦЕННО“

РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Проект „Живей пълноценно“, по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“, с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът стартира на 1 февруари 2013 год. и е с продължителност 17 месеца. Общата сума на проекта е 210 015,06 лв. Предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи.

Същността на проекта е: Разкриване на Звено за услуги в домашна среда, предоставящо нова услуга в общността – помощ в ежедневието на лица с увреждания и самотни възрастни хора, с цел подпомагане тяхната социална адаптация и намаляване риска от институционализация. Чрез този иновативен подход ще се даде възможност за извеждане на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“, и „Домашен помощник“ от тесния семеен кръг на лицата с увреждания и осигуряване на реални възможности на членовете на семейството, ангажирани с предоставяне на услуги за нуждаещи се близки, за трудова реализация. Чрез възможностите на проекта ще се предложат услуги за комплексно задоволяване на потребностите на целевата група, чрез управление и планиране на услугите за всеки конкретен потребител в условията на единна организация, разполагаща с достатъчно управленски и професионален ресурс.

Целевата група по проекта обхваща:

Група на хората с увреждания /потребители/ – 42 бр.

Група на персонала в звеното /доставчици на услугите/ – 20 бр.

Услуги, които ще се предоставят от звеното /3 вида/:

 • Почасови услуги за лична помощ :
  – помощ за поддържане на личната хигиена;
  – помощ при хранене;
  – помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар;
  – помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги.
 • Почасови услуги за комунално-битови дейности:
  – пазаруване, снабдяване с ежедневно необходими продукти, лекарства и др.;
  – поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата;
  – извършване и / или съдействие за дребни битови ремонти;
  – помощ при ползване на административни услуги, плащане на данъци, такси и др.;
  – приготвяне на храна с продукти на потребителя.
 • Почасови услуги за социално включване:
  – помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
  – придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.
  – помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и др.
Продължителност на дейността на звеното и услугите:

12 МЕСЕЦА /считано от 01.06.2013 год./

Потребителите на услугите ще заплащат такса в размер на 0,17 лв./час, определена в Наредба за заплащане на такси от потребителите по проекта, одобрена с Решение №235 на ОбС Пловдив, взето с Протокол №11 от 14.06.2012 год.

Необходими документи за лицата, желаещи да ползват социалните услуги:
 • документ за самоличност (копие и лична карта за сверяване); за дете – удостоверение за раждане (копие и оригинала за сверяване);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие);
 • експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, Епикриза, Протокол от Лекарска консултативна комисия (копие);
 • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата /когато не се подава лично/.
Необходими документи за работа в звеното /лица, предостявящи услуги по домовете/
 • документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване);
 • автобиография;
 • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;
 • служебна бележка от Център за психично здраве;
 • ЕР на ТЕЛК (ако има, е задължително да предостави ксерокопие и оригинал за сверяване);
 • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.
При одобрение за работа:
 • свидетелство за съдимост;
 • медицинско свидетелство за работа;
 • диплома за завършено образование.
ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА В ЗВЕНОТО:

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
от 4 март до 15 март 2013 год.

НА АДРЕС:
гр. ПЛОВДИВ
ул. „ЙОАКИМ ГРУЕВ“ № 13

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
07:30 – 10:30 ч.
16:00 – 19:00 ч.

ДОКУМЕНТИ ОТ ЛИЦАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
от 4 март до 22 март 2013 год.

НА АДРЕС:
гр. ПЛОВДИВ
ул. „ЙОАКИМ ГРУЕВ“ № 13

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
07:30 – 10:30 ч.
16:00 – 19:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ:
 1. За кандидатстване за работа като сътрудник социални дейности за хора с увреждане в Звеното за услуги в домашна среда;
 2. За кандидатстване за работа като служители за извършване на социалните дейности в Звеното за услуги в домашна среда;
 3. За ползване на социалните услуги по проекта
 4. Конкурс
 5. СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
 6. СПИСЪК на одобрените потребители за почасови социални услуги, предоставяни от служителите в Звено за услуги в домашна среда
 7. ОБЯВА