Проект Административен капацитет

«Общинската районна администрация – достъпна прозрачна и компетентна»,по договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-103/10.01.2014 г. на Община Пловдив, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Стойност на проекта: 75567,10 лв.

Продължителност на проекта: 9 месеца

Цели на проекта:

Обща цел: Подобряване на работата на районната администрация на Район «Централен» – Община Пловдив за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост

Специфични цели: Ефективно функциониране на администрацията. Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в районната администрация.

Целева група: Общинска администрация на Пловдив – Район «Централен»

Очаквани резултати: Повишаване на знанията, уменията и мотивацията на служителите в районната администрация съобразно техните професионални задължения. Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.

Основни дейности:

Дейност 1. Управление на проекта

Дейност 2 Обучение по «Ефективно лидерство»

Дейност 3 «Обучение по Лична ефективност»

Дейност 4. Обучение по «Екипна ефективност»

Дейност 5. Обучение по «Планиране и управление на дейността на общината в условия на криза»

Дейност 6. Обучение по «Административно обслужване» /ИТО-4/ от каталога на ИПА

Дейност 7. Информация и публичност