Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Стартира кандидатстването по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „ Регионално развитие”

От 2 юли 2012 г. стартира процедурата за кандидатстване по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „ Регионално развитие”. В продължение на три години (2012 г. – 2015 г.) 36 градски центрове, сред които е и Пловдив, ще участват в проекта, като общия размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. По проекта могат да кандидатстват регистрирани Сдружения на собствениците, по реда на Закона за управление на етажната собственост, в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. Кандидатстването за финансиране за енергийна ефективност се осъществява на два етапа. На пръвият етап се подава Заявление за интерс и подкрепа, а на втория етап се подава Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност. Подробно описание на етапите за кандидатстване и критериите за допустимост можете да намерите в „Указания за кандидатстване” на уеб адрес: http://www.mrrb.government.bg/?lang=bg&do=ispa. На същия адрес може да откриете още „Обща информация за проекта”, „Основни стъпки за кандидатстване”, „Контакти” и др. За информация и подкрепа относно реда за кандидатстване и попълване на нужната проектна документация може да се обърнете към проектния мениджър. За гр. Пловдив, проектен мениджър е г-жа Богдана Богданова, адрес: бул. Руски № 139 ет. 4; офис 402 Енергийна агенция – Пловдив, тел. 032 62 57 54; електронна поща: cgpfeap@ mbox.contact.bg.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри. Одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност ще се получава по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.