НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

„Андезит Минерал“ ЕООД, гр. Стамболийски, ул. „Христо Ботев“ № 67, представлявано от Управител: Костадин Тинков Ленгеров УВЕДОМЯВА Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново едно и триетажно застрояване жилищна сграда с мултифункционален културен център в УПИ XXVIII – 723, кв. 392 по плана на Старинна градска част, зона „В”, гр….

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 31 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до  № 31, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в  УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и  УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона А, от 01 – 31, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 29 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до  № 29, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в  УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и  УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона Б, от 01 – 29, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 18 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до № 18, по Схема за обособяване на зони за паркиране и гариране в част от УПИ I – жилищен комплекс, кв. 425, по плана на „Русин махала“, гр. Пловдив, ул. „Тракийски юнак“ 20-26 – паркоместа 19 бр. в т. ч. 1 бр. паркомясто за хора с увреждания, одобрена от Гл. архитект на 31.03.2022г.

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 17 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до № 17, по Схема за обособяване на зони за паркиране и гариране в част от УПИ I – жилищен комплекс, кв. 425, по плана на „Русин махала“, гр. Пловдив, ул. „Тракийски юнак“ 12-18 – паркоместа 18 бр. в т. ч. 1 бр. паркомясто за хора с увреждания, одобрена от Гл. архитект на 31.03.2022г.