ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на временно преместваемо съоръжение (СПО) – павилион с площ от 133.30 кв. м., разположен в част от ПИ 520.1286, УПИ VІІ – компл. жил. стр., търговия и зеленина, кв. 440 по плана на Първа градска част – гр. Пловдив, на адрес – гр. Пловдив, ул. „Ламартин” № 16, съгласно Разрешение за поставяне № 24/13.12.2011 г., издадено от Кмета на Район „Централен”, открит със Заповед № РД-21-379/17.05.2021 г. на Кмета на Район „Централен” – Община Пловдив, изм. със Заповед № РД-21-449/03.06.2021г.

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на на 24 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №24 по Схема за благоустрояване с обособяване на места за паркиране и гариране , в карето между бул.”Цар Борис III Обединител” – № 155 вх.А, № 155 вх.Б, № 155 вх.В, №157 и ул.”Богомил” – №1 вх.А, №1 вх.Б, УПИ I- компл. застрояване, кв.329, по плана на Трета градска част, ПИ с идентификатор 56784.523.4059 , одобрена от Гл. архитект на 10.12.2020 г.

„Реконструкция на ул. „Цар Иван Шишман” от бул. „6-ти септември” до ул. „Стойчо Мушанов” и ремонт в рамките на съществуващото трасе на ул. „Никола Войводов” от бул. „Марица-юг” до бул. „6-ти септември””, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив.

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 35 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №1 до №15 в зона А и с номера от №1 до №20 в зона Б, по Схема за благоустрояване с обособяване на места за паркиране и гариране , в УПИ I- компл. застрояване, кв.466, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив ул. „Иларион Макариополски” №26 и №28

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 31 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №1 до №31, по Схема за обособяване на паркоместа и монтаж на скоби , в УПИ I- компл. застрояване, кв.361а, по плана на кв. Триъгълника, гр. Пловдив ул. „Тракия” №56, №58, №60, ул.”Хан Кардам” №7а – 7б, ул.”Филип Македонски” №51а-51б