Протокол от заседание на Комисия, назначена със Заповед No.РДД-23-1130/17.11.2023 г. на Кмета на Район „Централен“ – Община Пловдив, за провеждане на процедура за определяне на ползватели по обявените на 25.04.2023 г. свободни позиции за ползване на място-общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект

Заповед, относно извършване на оценка на  участниците в конкурса по обявените  свободни позиции за ползване на място – общинска собственост  по Схема за маркиране на паркоместа в УПИ I – комплексно жилищно застрояване, кв. 344, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 46-48 и ул. „Петко Д. Петков“ № 32-40

Протокол, относно избор на  ползватели по обявените на 18.05.2023 г., 68 свободни позиции за ползване на място – общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №68, по Схема за маркиране на паркоместа в УПИ I – комплексно жилищно застрояване, кв. 344, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 46-48 и ул. „Петко Д. Петков“ № 32-40