ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

Със Заповед № 20 ОА-1066/12.06.2020г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ VIII-Банка от кв.50-нов, 2-стар по плана на „Централна градска част” – гр. Пловдив. Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14…

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД на основание чл.99б, ал. 1-3 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с постъпил писмен сигнал от Галин Андонов

ЗАПОВЕДИ

Заповеди за премахване на електронни съобщителни мрежи по чл.65, ал.1 от ЗЕСМФИ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД – на вниманието на „ПАМЕЛА-95 ПЕНКА ЗЛАТКОВА“ ЕТ

Констативни актове

Констативни актове на електронни съобщителни мрежи по чл.64, ал.4 от ЗЕСМФИ

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД №20OА-758/22.04.2020