НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

„НЕПИ ПРОЖЕКТ ФОР” ЕООД, гр. София, п.к. 1505, район Обороще, бул. „Ситняково” № 48, Сердика офиси, ет. 3, представлявано от пълномощник Румен Георгиев Хорев УВЕДОМЯВА Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Търговско-развлекателен и административен комплекс „ПРОМЕНАДА”, в поземлен имот с идентификатор 56784.551.114, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район „Централен”, ул….

Район „Централен“ стартира кампания по издаване на разрешения за продажба на мартеници.

Уважаеми граждани,Район „Централен“ информира, че заявления за издаване на Разрешения за ползване намясто – общинска собственост, с предназначение – продажба на мартеници/кампанийнапродажба на цветя, ще се приемат, считано от 16.01.2023г. /понеделник/ до 27.02.2023г./понеделник/ в стая № 8 /“Стопански дейности“/, намираща се в административнатасграда на Район „Централен“, находяща се на ул….

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 62 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, по Схема  за благоустрояване и текущ ремонт на инфраструктурата в УПИ I – 523.64, комплексно застрояване, подземни гаражи и КОО от кв.381а, по плана на „Трета градска част“ гр. Пловдив

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 3 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона Б, от 01 – 31, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.

Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 18 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона А, от 01 – 31, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.