Проект „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни“

Проект „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни” е проект спечелен от район „Владислав Варненчик”, Община Варна, по линия на оперативна програма „Административен капацитет” на министерството на държавната администрация и административната реформа. Основни партньори на организацията Бенефициент, в случая район „Владислав Варненчик”, са район „Централен”- Община Пловдив и общините Долни Чифлик и Белослав. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, а финансовата рамка на проекта е в размер на 566 149 лева, за срок от една година. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А-08-12-53-С/09.02.2009 е сключен между УО на ОПАК (Управляващ орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) е Дирекция “Управление на проекти и програми” към министерство на държавната администрация и административната реформа. След закриването на министерството, с постановление на Министерски съвет № 194 от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на министерството на държавната администрация и административната реформа, функциите на Управляващ орган на ОПАК поема Министерство на финансите, като към него се създава дирекция оперативна програма „Административен капацитет“) и Бенефициента – район „Владислав Варненчик”. Между Бенефициента и всеки един от партньорите по проекта са сключени партньорски споразумения, чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС, които са приложения към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът за управление на проекта включва ръководител, счетоводител и координатори. Координатор на проекта за район „Централен” е кметът на района Райна Петрова. Цели на проекта: – ¬Подобряване на организацията и работните процеси на общинските администрации за отварянето им към обществото. – Създаване на механизми за постигане на прозрачност и ефективен контрол и предоставяне на достъп до обществена информация. – Повишаване информираността на гражданите и бизнеса относно административната дейност и обслужване и насърчаване на активното гражданско участие в процесите на вземане на решение и контрол. Проекта обхваща следните дейности: 1.Анализ на дейността на ОА в сферите прозрачност, отчетност, контрол, превенция на корупцията 2. Проучване на опита, въвеждане и популяризиране на добри практики от български общини и държави членки на ЕС в сферите прозрачност, отчетност, контрол и превенция на корупцията 3. Разработване и реализация на програма за оптимизиране на дейността на ОА за тяхното отваряне, прозрачност, информиране на гражданите и бизнеса и по-добра отчетност и комуникация. Изграждане на звена /длъжности/ с постоянен ангажимент в областта на прозрачното управление. 4. Разработване и внедряване на единни стандарти за работа и комуникация на ОА с гражданите и бизнеса. 5. Обновяване и развиване на системата за информация и комуникация на ОА с гражданите и бизнеса. Внедряване на технически средства, които ще се ползват след завършване на проекта. 6. Развиване и обновяване на Интернет страниците на ОА. 7. Провеждане на кръгла маса на тема: „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни” /по една за всяка от партньорските общини/ за по-ефективна и регулярна комуникация между заинтересованите страни във връзка с прозрачността и и отчетността, превенцията и противодействието на корупцията в администрацията. 8. Организация и управление на проекта. 9. Провеждане на външен одит на проекта. 10. Дейности за информация и публичност Целеви групи на проекта: Първата целева група на проекта са общинските администрации на двата района и двете общини, която включва около 467 служители. Дейностите ще обхванат 290 души от администрациите , които изпълняват предимно ръководни и експертни функции. Тяхната работа ще бъде съобразена с принципите на доброто управление, които са Законност; Отговорност, надеждност, предсказуемост; Откритост и прозрачност; Отчетност; Ефективност; Сътрудничество; Кохерентност. Втората целева група, която обхваща гражданите и бизнеса, включва 163 984 граждани в четирите общини. Към момента е реализиран първия етап от проекта включващ „Анализ /диагностика на дейността на общинските администрации, проучване на опита, въвеждане и популяризиране на добри практики от български общини и държави-членки на ЕС в сферите прозрачност, отчетност, контрол и превенция на корупцията във връзка с изпълнение на функциите на общинските администрации”. Извършени са анализ на стратегически документи на общините-партньори, анализ на организационно-управленската сруктура на общините партньори, анализ на процедурите за работа с граждани и бизнеса, анализ на добри практики в бълг.общини, проучване на опита на държави – членки на ЕС. Също така се извърши проучване на мнението на гражданите и бизнеса, като чрез структурирани интервюта и разпространение на анкети бе направен анализ на мнението и удовлетвореността на гражданите и бизнеса относно прилагането на административни услуги. Посещенията по места, заедно с телефонни разговори и електронна кореспонденция допълниха подхода на личната комуникация и комуникацията „лице в лице”, който беше използван в допитването. Проведена беше и кръгла маса за служителите на администрацията, на тема „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни”, като по време на нея беше представено резюме на проекта, както и добри практики, които могат да бъдат използвани в район „Централен”, с цел отваряне на администрацията към обществото, чрез подобряване организацията на работа, създаване на механизми за прозрачност и контрол върху различните процедури, повишаване на информираността на гражданите и др. От 22 до 24 октомври 2009 г., Варна беше домакин на поредното обучение на служителите от районната администрация, този път на тема „Комуникационните умения и прозрачност в общуването на общинската администрация с гражданите”. По време на обучението участниците бяха запознати с различни практики, които биха довели до подобряване на комуникацията между администрацията и гражданите, защото най-важното е местната власт да се превърне в ефективен и дружелюбен доставчик на информация и услуги за гражданите и бизнеса. Семинарът даде възможност да бъдат обсъдени редица основни въпроси от това как услугите за гражданите да бъдат извършвани в минимално кратки срокове, без да се допускат субективни грешки от служителите или да не се допускат умишлени неточности в данните, до това какви информационни и управленски технологии е необходимо да се използват, за да се реализира ефективното обслужване. „Етични стандарти за работа на общинските администрации и превенция на корупцията“ беше темата на тридневното обучение, което се проведе за служителите на район „Централен”, в Несебър от 12 до 14 ноември 2009 г., по проект „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни”. В семинарът взеха участие освен служителите от „Централен” и общински служители от другите три администрации участнички в проекта. Това са общините Долни Чифлик и Белослав, които като район „Централен”са партниращи организации и район „Владислав Варненчик”, Община Варна, организацията бенефициент спечелила проекта по линия на оперативна програма „Административен капацитет”. По време на обучението бяха засегнати подробно темите свързани с прилагането на етичните стандарти в местната власт, бяха разгледани различните методи и техники, за обслужване на гражданите, които биха допринесли за постоянното подобряване качеството на обслужване, в посока изграждане на една компетентна, открита и прозрачна администрация. Това от своя страна наложи и подробно да бъде засегнат проблема с възможностите за корупционни практики и вариантите за тяхното максимално ограничаване. Въпросът за междуинституционалното сътрудничество, който също се разгледа по време на обучението сам по себе си утвърди разбирането, че от доброто сътрудничество между институциите печелят от една страна гражданите и бизнеса, а от друга страна се издига авторитета на институциите. Ролевите игри, които също бяха част от семинарните задачи, онагледиха различни моменти и гледни точки от живота в администрацията и помогнаха за преосмислянето, по-лекото възприемане и професионално реагиране в ежедневието. Регион Тоскана – един от най-важните центрове на италианският ренесен, беше домакин на шестдневното обучение на служители от район „Централен” по проект „Общинските администрации, достъпни, прозрачни и компетенттни”, провело се от 20 до 25 ноември 2009 г. По време на обучението си в един от най-забележителните в културно и историческо отношение регион в италианската република, служителите от администрациите на район „Централен”, район „Владислав Варненчик” както и на общините Белослав и Долни Чифлик се запознаха с административното деление на Италианската република, начините по които функционират администрациите на регионалното правителство в Тоскана и на общината във Флоренция, както и с различните начини на партньорство и сътрудничество между местната власт, неправителствения сектор и бизнеса. По време на обучението бях представени различни практики при работата с гражданите и бизнеса по отношение на прозрачност, отчетност, контрол и превенция на корупцията. При посещението си в регион Тоскана, българската група се запозна с начините, по които се посига прозрачност в институцията регионално правителство, чиито функции се доближават до формата на областно управление у нас. Начина за това е чрез прякото участие на гражданите, като в администрацията има специална служба която поддържа диалога и партньорството с гражданите, фирмите, сдруженията. Гражданите могат да предложат на Регионалния съвет проект за важна инициатива, като за да получи подкрепа и популярност той е необходимо да бъде подкрепен с подписка най-малко от пет хиляди гласоподаватели. В Тоскана, както и в другите региони, има омбудсман, назначен от Регионалния съвет, чиито основни функции са свързани със защита на правата и пълната автономия и права на гражданите при възникване на противопоставяне с регионалното правителство. Служителите от българските админисрации се срещнаха и със свои колеги в администрацията на Община Флоренция. Флоренция е столицата на Регион Тоскана, тя е и най-големият град и най-важен исторически, художествен и икономическо-административен център. Там беше представен начинът на функциониране на общинското управление, чиято основна задача е да се грижи за общинските инереси и нормалното и пълноценно функционирането на обществените служби. Прозрачност в работата си Община Флоренция постига както чрез уеб сайта на общинатта, на който информацията е изключително подробна и всеобхватна, и чрез който гражданите винаги могат да поставят своите въпроси и да следят работата на общинските служители, така и чрез срещите и различните форми на инициативи, в които участват гражданите. По време на визитата в Регион Тоскана се състоя и среща с представители на Търговската камара и бизнеса в гр. Пистоя. Кръгла маса – дискусия между представители на общинската администрация, гражданите и бизнеса по проект „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни», се организира в Пловдив в една от залите на хотел Тримонциум. По този проект, който е на стойност 566 149 лв., район „Централен” е партньор на бенефициента район „Владислав Варненчик”, Община Варна. Основен акцент на дискусията по време на кръглата маса беше представянето на новите стандарти за работа на общинската администрация с гражданите и бизнеса и създаването на работещ механизъм за ефективно сътрудничество между тях. Модератор на дискусията беше доц. Виолета Тачева. Гости на кръглата маса бяха представители от администрациите както на оргнизацията бенефициент, така и от останалите две партниращи организации, общините Белослав и Долни чифлик, които след дискусията посетиха администрацията на район „Централен”, за да се запознаят отблизо с начина на функциониране и организация на работа там. По проекта е разработен средносрочен план за дейността на администрацията в посока прозрачност и отчетност за срок от три години, както и наръчник с разработени добри практики и стандарти за работа и комуникация с гражданите и бизнеса. В рамките на проекта „ Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни”, район „Централен” се сдоби с дигитално информационно табло. На него е изложена най-важната и актуална информация, свързана с дейността на районната администрация. Дигиталното таблото е част от мерките за обновяване и развиване на системата за информация и комуникация на общинските администрации с гражданите и бизнеса. Изработен е също така и интерактивен информационен терминал, който предлага възможности за избор на информация за дейността на районната администрация, предлаганите от нея услуги и достъп до уеб сайта й. Сред новите придобивки на район „Централен” е и сървърна конфигурация за автоматично посрещане на входящи телефонни обаждания с вградена специализирана интерфейсна карта, за автоматично посрещане на входящи телефонни обаждания и предоставяне на информация. Гласовият портал ще сведе до минимум субективизма при обслужването на гражданите и ще повиши административния капацитет. Придобитите материални активи от район „Централен” бележат финалната част на проекта „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни”, по който район „Централен” е партньор, заедно с общините Белослав и Долни Чифлик, на бенефициента район „Владислав Варненчик”, Община Варна. Всички дейности, свързани с проекта, са изпълнени коректно и според изискванията. Проектът изпълнен по линия на Оперативна програма „Административен капацитет” е на обща стойност 566 149 лева, като при реализацията му са направени 89 918 лева икономии.
Информация за проекта може да се получи също на сайта на организацията бенефициент – http://vladislavovo.bg/, както и на сайта на оперативна програма «Административен капацитет» – http://www.opac.government.bg.