Административни услуги

Район „Централен“ – Община Пловдив има разработени процедури и инструкции, чието приложение осигурява проверка на осъществимостта на всички услуги преди приемане на поръчката на гражданите. Задължителният за всички структурни звена на ОПРЦ регламент и преглед на необходимите документи гарантира, че на всички стадии (предлагане, изпълнение, изменения на услугите) същите отговарят на следните критерии:

  • пълнота и яснота на изискванията и очакванията на гражданина;
  • оперативна изпълняемост;
  • изпълняемост в срок;
  • ефективност;
  • в съответствие с действащи закони, стандарти и нормативни актове.

Процесите при планиране и контролиране на услуги от ОПРЦ са описани в съответните процедури и работни инструкции. В тези документи се съдържат правилата, отговорностите, етапите и критериите за оценка качеството на услугите. Предвиждат се необходимите материални ресурси, както и пътища за повишаване на квалификацията на изпълняващите служители. Идентификацията на всички операции през целия процес на изпълнение се осъществява за осигуряване на проследимост при евентуални несъответствия в работата или при оплаквания и възражения на гражданите. Проследимостта на процесите позволява на ОПРЦ да осъществява ефективен вътрешен контрол и да идентифицира персоналната отговорност на своите служители.