Административни услуги

ВИДОВЕ УСЛУГИ

І. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

ЗаявлениеУслуга по Административен регистър
I.1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
I.2.Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние2000 Издаване на многоезично извелечение от акт за гражданско състояние
I.3.Искане за издаване на удостоверение за наследници
2016 Издаване на удостоверение за наследници
I.4.Заявление/молба
(по чл. 19а и § 17 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.)/по § 16 от ПЗР от Закона за гражданската регистрация)
2033 Възстановяване или промяна на име
I.5.Заявление за припознаване по чл. 65, ал. 1 от СК
2053 Припознаване на дете
I.6.Заявление за постоянен адрес
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
I.7.Адресна карта за настоящ адрес
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
I.8.Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
I.9.Заявление по чл. 76 от ЗГР
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
I.10.Заявление за издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)

II. Административно-технически услуги „Устройство на територията”

ЗаявлениеУслуга по Административен регистър
ІІ.1.Заявление за Одобряване на схема / инвестиционен проект / за ВПС /РИЕ/ и издаване на Разрешение за поставяне по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи¹
ІІ.2.Заявление за откриване на строителна площадка1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
ІІ.3.Заявление за разрешение за изработване/или изменение на подробен устройствен план – чл. 124а, 134 от ЗУТ с извадка от действащ ПУП2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
ІІ.4.Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес и идентичност на административен адрес и улица2018 Удостоверение за административен адрес на поземлен имот
ІІ.5.Заявление за одобряване на идеен, технически или работен инвестиционен проект с/без разрешение за строеж. Допълване на разрешение за строеж почл. 154 от ЗУТ (с издаване на заповед), допълване на разрешение за строеж по чл. 152 от ЗУТ – за етапност2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
ІІ.6.Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
ІІ.7.Искане за регистриране на строеж от четвърта и пета категория2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория
ІІ. 8.Заявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл.181 от ЗУТ)2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
ІІ. 9Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
ІІ.10.Заявление за издаване на виза за проучване и проектиране по чл. 140 ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ2083 Издаване на виза за проектиране
ІІ.11.Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
ІІ.12.Заявление за издаване на разрешение за строеж2112 Издаване на разрешение за строеж
ІІ.13.Заявление за презаверка на разрешение за строеж по чл.153 от ЗУТ2113 Презаверяване разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
ІІ.14.Заявлениеза одобряване на подробен устройствен план2117 Одобряване на подробен устройствен план
ІІ.15.а.Заявление за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документи към тях2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
ІІ.15.б.Заявление за издаване на копие от регулационен план, копие от застроителен план2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
ІІ.15.в.Заявление за издаване на копие от документ, съхраняван в „Кадастър и регулация” и „Технически архив”2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
¹Административна услуга „Реклама“

ІІІ. Административни услуги „Кадастър“

ЗаявлениеУслуга по Административен регистър
ІІІ.1.Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29 ал. 1 от ЗУЕС2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
ІІІ.2.а.Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
ІІІ.2.б.Заявление за издаване на удостоверение за съборена сграда2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
ІІІ.2.в.Заявление за издаване на удостоверение за типа на конструкцията на сградата2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

IV. Административни услуги „Контрол по строителството“

ЗаявлениеУслуга по Административен регистър
IV.1.Заявление за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен (съставянае на констативен протокол по чл. 159, ал. 3 от ЗУТ)Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
IV.2.а.Заявление за одобряване на план за управление на строителни отпадъциРежим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
IV.2.б.Зявление за одобряване на план за безопасност и здраве (чл. 156б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ)Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

V. Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“

ЗаявлениеУслуга по Административен регистър
V.1.Заявление-декларация за категоризиране на заведение захранене и развлечения2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
V.2.Заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване2047 Категоризация на места за настаняване

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
V.3.Заявления за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
V.4.Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартаменти за гости3122 Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости

VІ. Административно-технически услуги „Общинска собственост“

ЗаявлениеУслуга по Административен регистър
VІ.1.а.Заявление за настаняване/картотекиране в жилище от фонд „Отдаване под наем”2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
VІ.1.б.Заявление за настаняване/картотекиране в жилище от фонд „Резервен”2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
VІ.2.Заявление за обработване на молба-декларация за обстоятелствена проверка2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

VІІ. Правни и административно-технически услуги

ЗаявлениеУслуга по Административен регистър
VІІ.1.Заявление за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган