Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух

Община Пловдив организира информационни срещи с гражданите за безплатна подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление

Обявление

Процедура №BG16M1OP002-5.003 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели. Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства:

> На газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи*); на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация;
> Алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа. Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система, както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа;

В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проекта ще се реализира в два етапа. Крайния срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г.

Първи проектен етап до 31.05.2021 г.

В рамките на първи проектен етап община Пловдив ще обяви приемането на Декларация за съгласие за включване в Програмата, като срока за подаване е до 31 юли 2019 г.

Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в община Пловдив. Декларацията /Попълнена, подписана и в PDF формат сканирана може да бъде изпращана и електронно на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg, като в отговор подателя ще получи входящ номер по преписката.

Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището. В изпълнение на Насоките за Кандидатстване на Оперативната програма получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината. Ще се изготви окончателен списък с одобрените крайни получатели, като ще се сключи договор с всеки един от тях. В договорите между общината и крайните получатели ще се предвидят клаузи, които да гарантират в максимална степен изпълнението на всички описани по-горе изисквания във връзка с безвъзмездното получаване и използване на тези уреди/ инсталации.

Подмяната (доставка и монтаж) на стационарни индивидуални и много-фамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри съгл. Европейското и национално законодателство, част от Втори етап от реализация на проекта, ще бъдат стартирани след изпълнение на дейностите от първи етап и приключен преглед на резултатите от първия етап от страна на УО на ОПОС.

По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване и/или необходимост от предоставяне на допълнителни документи.

Допустими за финансиране по програмата разходи:
 • Подготовка и строително монтажни работи на сградна инсталация;
 • Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на нови машини/оборудване/ съоръжения/техника (отоплителни устройства на биомаса/газ/ток);
 • Демонтаж на стари оборудване/съоръжения/техника (отоплителни устройства) на твърдо гориво;
 • Предаване за последващо третиране на стари оборудване/съоръжения/техника (отоплителни устройства) на твърдо гориво;
Недопустими по процедурата разходи:
 • По отношение свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система – разходите за изграждането на абонатна станция и нейното свързване с топлоразпределителната мрежа извън сградата (не се финансират активи, които ще бъдат собственост на дружеството);
 • По отношение свързване или възстановяване на връзката към газоразпределителната мрежа – разходите за изграждане на обектите и съоръженията на разпределителните мрежи до границата на собственост на потребителите (не се финансират активи, които ще бъдат собственост на дружеството);
 • Разходи за цената на „присъединяване“ към газоразпределителна или към топлофикационна мрежа;
 • Разходи за подмяна на отоплителни устройства в обществено/административни сгради, както и в жилищни обекти – държавна или общинска собственост;
 • Разходи за финансиране на други мерки, извън обхвата на Националната програма;
 • Разходи за наем на машини, съоръжения, техника и оборудване, които трябва да се инсталират за постоянно ползване на мястото на изпълнение на проекта;
 • Разходи за последваща експлоатация и поддръжка;
  Когато се подменят отоплителни устройства в многофамилни сгради, в които група от самостоятелни обекти ползват общо локално отопление в документите за кандидатсване се включват задължително решение на общото събрание (или в случай на сдружение на собствениците – Решение на сдружението), както и отделни индивидуални декларации от всички собственици на съответните обекти в групата на локално отопление в жилищната сграда.

С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради.

Пълна информация за процедурата

http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1

* Уреди, които използват нагревател (реотан) за преобразуване на енергията в полезна топлина, като напр. лъчисто отопление, подово отопление, инфрачервени отоплители, калорифери, маслени радиатори, вентилаторни отоплителни печки и т.н.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК