Паркоместа – Обяви и схеми /Приключили процедури/

РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН О Б Я В Я В А:
10 свободни позиции със следните номера: № 29 по схема за зона 3 и с № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 и №9 по схема за зона 2 за ползване на място-общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, определени по реализиран проект по разрешение за строеж № 84/11.07.2016г. на Главен архитект на Район „Централен” – Община Пловдив, кв. 24, УПИ І-жил. строителство по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” – ул. „Чаталджа” – ул. „ ген. Данаил Николаев”.

Зоната от територията на район „Централен” – Община Пловдив, на която се намират жилищата на имащите право на участие в процедурата по определяне на ползватели е със следните административни адреси: бул. „Шести септември” № 118,122,124,126, ул. „ген. Данаил Николаев|” № 43 и 45.
Срокът за подаване на заявления да е от 01.02.2018г. до 09.02.2018г. от 8,30 до 17,00ч. в деловодството на район „Централен”, ул. „Хр. Г. Данов” № 39, ет.1, ст. № 3. Към заявлението по образец се прилагат следните документи:
Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

 1. Копие от документ за самоличност;
 2. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на правоимащите;
 3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС;
 4. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил;
 5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично);
 6. Други документи, на които се позовава заявителят.
  Разрешението за ползване на място – общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект ще се издаде за срок от 2/две/ години на лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в сграда, попадаща в зоната на правоимащите, като за едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3т.
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив – 2 т.
 5. Настоящ адрес на територията на Община Пловдив – 1 т.
 6. Постоянен адрес на територията на район „Централен” – 2т.
 7. Настоящ адрес на територията на район „Централен” – 1т.
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена в заповедта – 5т.
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена в заповедта – 3т.
 10. Собственик или ползвател на жилището – 2т.
 11. Наемател на жилището – 1т.

В случай, че класираните на първо място участници са повече от един и са с еднакъв брой точки, ще се проведе теглене на жребий между тях, по ред определен със Заповед на кмета на район „Централен” –Община Пловдив .

План – схемата на реализираното благоустрояване и обозначените места с конкретна номерация да се обяви на 01.02.2018г. в сайта на Район „Централен” – Община Пловдив http://www.plovdivcentral.org и на таблото за обяви в сградата на Район „Централен” – Община Пловдив.

План – схема на реализираното благоустрояване и обозначените места с конкретна номерация – ЗОНА 3

План – схема на реализираното благоустрояване и обозначените места с конкретна номерация – ЗОНА 2


Актуална информация по процедури за паркоместа може да намерите в секция Обявления