Регионална програма за енергийна ефективност

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПОЛУЧИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА ОЦЕНКА

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА, КОИТО НЕ ПРЕМИНАВАТ КЪМ ОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТНОСТТА И ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ПОРАДИ НЕДООКОМПЛЕКТОВАНОСТ

Процедура за подбор на жилищни сгради за включване в проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Пловдив“

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в публикувания „Регистър на ЗИФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, получили положителна оценка“ е пропусната сграда с подадено Заявление с вх.№ 6300-1-(1)/30.03.2018 г., район „Източен“, ул. „Жеравна“ №1, 3, брой самостоятелни обекти – 27бр.
Съгласно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, сградата получава следните точки по отделните критерии:
К1 – Наличие на обследване за енергийна ефективност 0
К2 – Принос към обновяването и развитието на зона за въздействие 0
К3 – Принос към обновяването и развитието на групова културна ценност 0
К4 – Сградата е културна ценност 0
К5 – Брой самостоятелни обекти в сградата 0,45 т.
На база получените точки по отделните критерии, сградата получава Общ брой точки – 0,45 т.

Във връзка с изчерпването на наличния към настоящия момент финансов ресурс, предвиден за Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОП „Региони в растеж „ 2014-2020г., считано от 20.04.2018г. се преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ.

  1. Указания за изпълнение на проекти заенергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020
  2. Приложения