Кметът на Район „Централен”- Георги Стаменов даде старт на проект „По-добър живот”

Кметът на район „Централен” Георги Стаменов, даде начална пресконференция, със която официално стартира Проект BG05M9OP001-2.002-0186-C001 „ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, на стойност близо половин милион лева. Основна цел на проекта е създаване на Център за предоставяне на почасови интегрирани социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Потребители на услугите ще са 120 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност от самообслужване, живеещи на територията на район „Централен”, Община Пловдив. Интегрираните социални услуги ще се предоставят от 20 лични асистенти, 11 социални асистенти, 11 домашни помощници, 1 психолог, 1 медицинска сестра и 1 рехабилитатор. На пресконференцията присъстваха официални гости и хора от групите със специфични потребности – бъдещи потребители по проекта. Информация за подаването на документи може да бъде намерена на интернет старницата на район „Централен”, в деловодството на административната сграда на района на ул. „Христо Г. Данов” № 39 и на ул. „Йоаким Груев” № 13, ет. 2. Телефон за контакт 032 63 53 45 – координатор проект.