Кметът на Район „Централен”- Георги Стаменов ще даде старт на проект „По-добър живот”

На 29.02.2016 го. от 14:00 часа в конферентната зала на Дом на културата „Борис Христов” ще се проведе пресконференция, на която Кметът на Район „Централен”- Георги Стаменов ще даде официално старт на Проект BG05M9OP001-2.002-0186-C001 „ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Екипът по управление и администриране на проекта ще информира присъстващите граждани и гости с целите на проекта, дейностите и сроковете на изпълнение, както и с очакваните резултати.