Район „Централен” с акция за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

Кампанията се провежда по инициатива на районния кмет Георги Стаменов. От началото на 2017г. са преместени над 25 МПС. „Централен“ продължава с разлепване на предписания и проследяване на срокове. На 01.09.2017г. служители на районната администрация на район „Централен“ – Община Пловдив със съдействие на IV. РУ „Полиция”, ОП „Паркиране и репатриране” и „Българска рециклираща компания” АД проведоха акция по принудително преместване на МПС на площадка за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства. Техните собственици не са изпълнили в срок съставените им предписания. Проведената акция е част от кампанията на район „Централен” с поредица от мерки, насочени към собствениците за преместване на излезли от употреба МПС (ИУМПС). Мерките касаят МПС, които са паркирани по тротоари, улици, площадки, открити обществени паркинги, зелени площи и други терени на държавна или общинска територия. Районният кмет Георги Стаменов напомня, че съгласно нормативната уредба към принудително преместване на автомобили на паркинг за временно съхранение се престъпва ако собствениците не са изпълнили съставените им предписания в законоустановения 90 (деведесет) дневен срок, а именно – да приведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за това организации. От началото на 2017 год на територията на район „Централен” са съставени над 110 броя предписания на собственици на ИУМПС и принудително са преместени 25 броя автомобили. „Жителите на района поемат инициатива да преместят автомобилите или да ги преведат в техническа изправност. Над 90% от автомобилите, на които колегите ми са дали предписания, се преместват от самите собственици.“, коментира Георги Стаменов. Десислава Десева, експерт „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771