Всички родители на първолаци и осмокласници могат да кандидатстват за 300 лв. държавна помощ

Георги Стаменов

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.

Това съобщи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Средствата се отпускат независимо от доходите на родителите при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и на ученици, настанени при роднини или приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Кметът на район „Централен“ напомня на родителите, че за да кандидатстват за
финансовата подкрепа трябва да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), но не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Срокът за подаване на документите се удължава със 6 месеца след старта на учебната година, но само в случаите, когато по здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище.

В случаите, когато от ДСП не могат да получат информация по служебен път, към
заявлението се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на
    държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg/ раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.

Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени чрез е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.