З А П О В Е Д

На основание член 46, алинея 1, точка 2 от Закона за местно само-управление и местна администрация и в изпълнение на изискванията на Заповед № 17 ОА 967 от 28.04.2017г. на Кмета на община Пловдив НАРЕЖДАМ: 1. Назначавам районна комисия по водноспасителна дейност в състав: Председател: Димитринка Илиева – гл. експерт “Образование, спорт и младежки дейности ” (ОСМД) при Район „Централен“ – Община Пловдив; Секретар: инж. Тошко Николов – ст. експерт “ОМП и Гр.З” при Район „Централен“ – Община Пловдив; Член: Рисавка Еленкова – гл. експерт “Здравеопазване и социални дейности” (ЗСД ) при Район „Централен“ – Община Пловдив. 2. ЗАБРАНЯВАМ КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО В РЕКА МАРИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“-ОБЩИНА ПЛОВДИВ. 3. Комисията да организира и проведе следните мероприятия: – да организира проверка, а при необходимост и възстановяването на предупредителни надписи или табели на опасните за плуване и къпане места до 15.06.2017 г.; – да запознае, чрез директорите на детски, учебни и социални учрежде-ния разположени на територията на Район “Централен“ – Община Плов-див, децата и учащите се с профилактиката на водния травматизъм и забраната за къпане в р. Марица и неохраняемите водоеми; – да се уведоми населението на района за забраната за използване на водни площи, които не са обезопасени и съществуващите опасности чрез средствата за масова информация; – да организира провеждането на контрол по изпълнение на указаните мероприятия. 4. При аварийни ситуации или при необходимост от ремонтна дейност под вода да се търси помощта на водно-спасителна служба (ВСС) при Регионалния комитет на БЧК – Пловдив на тел.: 032/622 762; 627 163. 5. За всеки инцидент завършил със смърт чрез удавяне да се уведомяват незабавно: – Телефон 112; – Дежурен по Общ. СС – Пловдив, тел.: 032/632 511, 656 785; – Общинска полиция – Пловдив, тел. 032/630 777; – ОД на МВР Пловдив – тел.032/632 210; 632 310; – ВСС при РК на БЧК – Пловдив, тел. 032/622 762, 627 163. 6. Всички мероприятия и състезания, които се провеждат на вода, да се провеждат съгласно изискванията на “Наредба за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи ” (Д.В. бр. 65 от 31.07.1996г.) и други нормативни актове свързани с водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. 7. Копие от тази заповед да се връчи на указаните служители за сведение и изпълнение 8. Контрол по изпълнението на тази заповед възлагам на Веселин Козарев – Зам. Кмет на Район „Централен”. ГЕОРГИ СТАМЕНОВ Кмет