Заповед за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация за част от кв. 161 нов, 327 стар и част от кв. 172 нов, 328 стар по плана на „Централна градска част” гр. Пловдив: