ЗАПОВЕД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ. 62, АЛ. 9 И ЧЛ. 108, АЛ. 2 ОТ ЗУТ НА ЧАСТ ОТ О. АДАТА, ГР. ПЛОВДИВ