Антикорупционна програма на район „Централен”, Община Пловдив

Корупцията – проблем на съвременните демокрации

Корупцията е една от сериозните заплахи за основните принципи и ценности на съвременното демократично общество. Тя подкопава доверието на гражданите в демокрацията, разрушава върховенството на закона, представлява отрицание на правата на човека и възпрепятства общественото и икономическото развитие. Постигането на осезаеми резултати в предотвратяването на корупционните практики е мерило за утвърждаващата се роля на гражданското общество и за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и демократичен контрол. Корупцията е злоупотреба с икономическата, политическата, административната и съдебната власт, която води до лично или групово облагодетелстване, за сметка на правото и законните интереси на личността или на цялото общество. Корупцията може да бъде открита практически във всички сфери на обществения живот. Привеждането в действие на ефикасни правни и институционални механизми, за нейното ограничаване, съдействат за създаването на модерен европейски облик на обществено-полиическия живот.

Форми на корупция

Корупцията в сферата на обществените услуги се възприема като широко разпространена. Корупционните действия могат да бъдат класифицирани в четири основни категории:

 1. за осигуряване на достъп до ограничени ресурси.
 2. за получаване на ползи, които не са ограничени, но достъпът до тях се контролира от лица, взимащи решения по лично усмотрение.
 3. за извършване на услуга, свързана с получаване на определена полза.
 4. за предоставяне ползването на дадени ресурси от други заинтересовани страни.
Мотивация на корупционното поведение

Мотивите, за корупционно поведение на служителите в обществения сектор са недвусмислени – лично или групово облагодетелстване. Те могат да бъдат класифицирани в няколко основни групи:

 • Желанието на хората да получат някакво специално отношение или допълнителна услуга, при което предлагащият подкуп иска нещо повече от това, което му се полага .
 • Стремеж да се “надхитри” тромавата бюрократична машина и да се получи търсената услуга в максимално съкратен срок, да се “спестят нерви” и “ходене по мъките”.
 • Реализиране на изгодни икономически операции чрез “заобикаляне” на регламентираните процедури.
 • Реализиране на определени лични изгоди.
 • Стремеж да се избегне отговорност – когато се иска нещо в нарушение на закона.
Разпространението на корупцията се подкрепя от няколко важни мотива:
 1. Когато легалните механизми в публичния сектор не действат ефективно, корупцията се явява като предпочитана, а понякога – единствена алтернатива пред гражданите. Всеки успешен акт на корупцията усилва и насърчава увереността, че това е “нормалният” начин за постигане на личните цели. Това води до убеждението, че корупцията е неизбежна, превръща се в норма на социално поведение дори се възприема като ефективно средство за решаване на лични проблеми.
 2. Усещането за безнаказаност на нарушителите, което е един от най-важните фактори за насърчаване на корупцията.
 3. Отсъствието на легални канали за социален просперитет стимулира възпроизводството на корупцията сред служителите в обществения сектор.
 4. Страхът насърчава прокорупционни нагласи, което е сериозно социалнопсихологическо препятствие в борбата с корупцията. Обществото има право да изисква почтено и прозрачно управление, необременено от корупционни практики и рискове. Всеки гражданин може и следва да изисква от всеки служител в администрацията, на всяко ниво, почтено отношение. За да отговори напълно на тези изисквания на гражданите, администрацията на район „Централен”, Община Пловдив, работи активно в посока провеждане на антикорупционна политика.
Основните приоритетни области за превенция и противодействие на корупцията в район „Централен” са:
 • гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността на местната /районната/ администрация;
 • регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и служителите в администрацията;
 • увеличаване на прозрачността при вземане на решения на управленско ниво;
 • утвърждаване на ценности като почтеност и морал в обществените отношения;
 • предотвратяване на корупционни практики;
 • повишаване на общественото доверие и засилване на гражданския контрол.

За ефективното противодействие на корупцията са необходими съвместните усилия на всички държавни институции, медиите, неправителствените организации и гражданите. Необходимо е създаването на политическа и икономическа култура на нетърпимост към нея, както и ясно да бъдат определени границите на допустимо и недопустимо поведение, а също така да има и обществена осведоменост за последиците от корупцията и причините за нейното съществуване.

Реализирането на аникорупционната програма на район”Централен”, Община Пловдив, се основава на следните принципи:

 • Върховенство на закона, за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенство на всички граждани пред закона.
 • Добро управление и задължение на администрацията на район „Централен”, да предприеме ясни и ефективни действия, които напълно да удовлетворяват нуждите на гражданите.
 • Прозрачност и активни консултации с гражданското общество и бизнеса при формулирането на политики и в процеса на вземане на управленски решения.
 • Превенция на корупцията, чрез предприемане на ефективни мерки от администрацията по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение, и тяхното елиминиране.
 • Ефективно противодействие на корупцията, чрез въвеждане на механизми за бързо идентифициране и прекратяване на съществуващите корупционни практики.
Антикорупционни мерки

В съвременният свят все повече нараства влиянието и сферата на действие на администрацията. Действащите публични органи и звена с контролни функции не винаги са в състояние да осигурят бързо, навременно, ефикасно и леснодостъпно противодействие на корупцията в администрацията. Това налага самите административни структури да си изградят аникорупционни механизми, защото корупцията вреди на авторитета на общинските власти и е много по-разумно самите те да предприемат мерки за разчистване на „собствения си двор”, отколкото да очакват извършването на промени, които да се диктуват от външни фактори.

 1. Като основна антикорупционна мярка е внедряване на „е-правителство” в местната администрация на район „Централен”, с цел преминаване към изцяло електронен документооборот / е-услуги, е-документ, е-подпис/, за по-бързо и качественно административно обслужване.
 2. Създаване на организационни, нормативни и технически предпоставки за бърз и пряк достъп на гражданите и организациите до публична информация в реално време, за дейността на централните и местни структури на властта.
 3. Постоянно обновяване на информацията в сайта на район „Централен” и достъп до елекронни услуги, чрез сайта.
 4. посочване на e-mail за постъпване на информация за корупция;
 5. провеждане на анкета сред потребителите за наличие на корупция.
 6. поставяне на кутия на територията на район „Централен”, за събиране на предложения, сигнали, жалби и молби на граждани;
 7. Ускоряване на процеса по предоставяне на услуги „на едно гише” с акцент върху стандартите за обслужване и каналите за комуникация и обратна връзка с гражаданите. Облекчаване на административните процедури, когато те включват съвместна или последователна работа на няколко различни институции, т.е. въвеждане на интегрирано административно обслужване, което да замени предоставянето на услуги от няколко отделни администрации.
 8. Повишаване отчетността на администрацията пред обществото, включително чрез механизмите и процедурите за предоставяне на достъп до обществена информация, електронен регистър за подадени жалби и сигнали и електронна система за обратна връзка.
 9. За излизане от анонимност на администрацията, постоянно да се актуализират информационните и указателни табла, гише за информация, баджове на служителите.
 10. Въвеждане на етичен кодекс на служителите в администрацията на район „Централен”.
 11. Популяризиране на “Харта на клиента”, в която се посочват правата на гражданите и задълженията на администрацията при административното обслужване.
 12. Укрепване на статуса и професионализма на администрациятта, подобряване на професионалната квалификация на служителите. Обучения по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика.
 13. Постигане на единност и прозрачност в прилагането на процедурата по назначаване на служителите в администрацията, както и на отговорност за нейното неспазване, с цел да се стимулира конкуренцията, основана на професионални качества, и да не се допуска назначаването на служители по политически, личен, родов, приятелски или по друг нелегитимен белег.
 14. Оптимизиране на процедурите за оценяване и професионално развитие и на конкурсите за вътрешен подбор, както и превръщане на механизмите на атестиране в реално действащ инструмент, който да гарантира високия професионализъм на държавните служители; засилване на антикорупционните „филтри” в подбора и текущото оценяване и антикорупционната насоченост на професионалното обучение.
 15. Изграждане на система, за допълнително материално стимулиране в посока на по-ясното й регламентиране и намаляване на елементите на субективизъм, преместването на акцента от стимулиране на административната принуда към стимулиране на управлението на доброволното изпълнение на задълженията и по-ясното й обвързване със системата за индивидуално текущо оценяване.
 16. Засилване на гражданския контрол върху дейността на администрацията. Участие на неправителствени организации в сътрудничество с органите на местната власт и местното самоуправление в антикорупционни инициативи и форуми на регионално и общинско равнище.
 17. Сътрудничество с неправителствените организации и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната политика и инструменти.
 18. Гражданското общество е важен партньор и активен участник в противодействието на корупцията, затова район „Централен” ще подкрепи и насърчи информационно-образователната дейност на неправителствени организации с антикорупционна насоченост, както и разрабоването и провеждането на обучителни антикорупционни програми за представители на публичния сектор.
Инструкция за разглеждане сигналите за корупция в район„Централен”
 1. Сигналите за корупция в район „Централен”, постъпват, чрез писмо до кмета на район „Централен”, чрез интернет-страницата на района и чрез кутия за сигнали за корупция поставена във фоайето на административната сграда на район „Централен”.
 2. Постъпилите сигналите за корупция се регистрират в деловодството във входящ регистър, след което се предават на кмета на район „Централен” за резолюция.
 3. Кметът на района определя със заповед за всеки конкретен случай, служители от отделни дирекции, които ще участват в разглеждането на случая.
 4. В комисията, за разглеждане на сигналите се включва юрист от администрацията на района, секретаря и служител от съответната дирекция в зависимост от естеството на сигнала.
 5. Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички доказателства по изясняването на подадения сигнал за корупция. След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, към който се добавят и доказателствата. Протоколът се подписва от всички представители в комисията.
 6. Комисията за разглеждане на сигналите изготвя доклад по случая, който представя на кмета на района заедно с протокола и събраните доказателства.
 7. Кметът на район „Централен” се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок с мотивирано решения. Копие от решението се изпраща на подалия сигнал.
 8. Секретаря на района води регистър за образуваните преписки по подадени сигнали за корупция. Регистърът съдържа:- Входящ номер
  – Дата на регистрация
  – Име, адрес, телефон, е-mail на лицето подало сигнала
  – Резюме на сигнала за корупция
  – Краен срок за отговор
  – Резюме на отговора
 9. На всяко шестмесечие секретаря на район „Централен” представя отчет на кмета на района за постъпилите сигнали за корупция.