Информация във връзка с проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битово отопление“

Техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект BG16M1OP002-5.003-006 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битово отопление“