КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, КВ. 397 НОВ, СТАРИННА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ