НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

„Андезит Минерал“ ЕООД, гр. Стамболийски, ул. „Христо Ботев“ № 67, представлявано от Управител: Костадин Тинков Ленгеров

УВЕДОМЯВА

Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново едно и триетажно застрояване жилищна сграда с мултифункционален културен център в УПИ XXVIII – 723, кв. 392 по плана на Старинна градска част, зона „В”, гр. Пловдив