НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

„НЕПИ ПРОЖЕКТ ФОР” ЕООД, гр. София, п.к. 1505, район Обороще, бул. „Ситняково” № 48, Сердика офиси, ет. 3, представлявано от пълномощник Румен Георгиев Хорев

УВЕДОМЯВА

Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Търговско-развлекателен и административен комплекс „ПРОМЕНАДА”, в поземлен имот с идентификатор 56784.551.114, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район „Централен”, ул. „Авксентий Велешки”